Direcció d'Assistència Sanitària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Direcció d'Assistència Sanitària

La Direcció d‘Assistència Sanitària, està sota la dependència de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears.

Direcció

Director d‘Assistència Sanitària: Nacho García Pineda

Ubicació i contacte

Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3r pis - 07003  Palma
Tel. 971 17 56 00

Subdireccions

Serveis

Òrgans de Coordinació

De la Direcció d’Assistència Sanitària, sota la dependència de la Direcció General, en depenen els següents òrgans de coordinació:

Coordinacions

Comissions i comitès

 

Funcions
  1. Dirigir, coordinar i avaluar l‘activitat assistencial dels centres propis i dels concertats de tots els nivells assistencials, l‘atenció d‘emergències, l‘atenció mental i les prestacions farmacèutiques i complementàries, amb la finalitat de garantir la qualitat assistencial del Servei de Salut.
  2. Dirigir i coordinar les subdireccions que té a càrrec seu.
  3. Impulsar les línies d‘actuació del Servei de Salut, establertes fonamentalment en les propostes estratègiques de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i del Servei de Salut.
  4. Impulsar la formació contínua, la carrera professional, l‘avaluació del personal sanitari, la investigació i la gestió basades en l‘evidència, amb la finalitat de contribuir a l‘eficiència i a la sostenibilitat del sistema sanitari.
  5. Coordinar els sistemes d‘informació del Servei de Salut i gestionar la informació clínica i assistencial generada per tal de transformar-la en coneixement per a l‘organització.
  6. Analitzar, seguir i avaluar la qualitat i la seguretat clíniques.
  7. Proposar les inversions sanitàries i la dotació dels recursos humans necessaris per assolir una assistència correcta.
  8. Dirigir, coordinar, supervisar i avaluar els serveis farmacèutics, promoure l‘ús racional dels medicaments i introduir sistemes electrònics de prescripció de receptes que permetin millorar la gestió, la seguretat i la qualitat de les indicacions, atenent les tasques de vigilància i informació dels medicaments i de farmacovigilància.
  9. Desenvolupar, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció General i les que li deleguin expressament.