Subdirecció d'Humanització, Atenció a l'Usuari i Formació

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció d'Humanització, Atenció a l'Usuari i Formació

La Subdirecció d'Humanització, Atenció a l'Usuari i Formació del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària.

Responsable

Gabriel Rojo Rodríguez

Ubicació i contacte

Subdirecció d'Humanització, Atenció a l'Usuari i Formació
Direcció Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/de la  Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Serveis

Atenció a l'usuari

Observatori de Pacients

Formació i docència

Funcions

a) Dissenyar l'estratègia d'humanització dels centres assistencials.

b) Impulsar mesures específiques d'accessibilitat, especialment per a col·lectius vulnerables, des d'un model centrat en la persona.

c) Coordinar la Comissió d'Humanització i l'Observatori de Pacients.

d) Impulsar actuacions perquè les persones es capacitin per abordar els problemes de salut propis i s'hi impliquin.

e) Establir activitats de responsabilitat social corporativa.

f) Impulsar activitats de participació dels usuaris en l'àmbit assistencial del Servei de Salut, especialment en el de les malalties cròniques, les malalties poc freqüents i la salut mental.

g) Establir objectius de resposta i millora en l'atenció a l'usuari.

h) Impulsar activitats i serveis per oferir una atenció adequada als pacients que, per motius de salut, han de desplaçar-se fora de la seva àrea de salut.

i) Impulsar i coordinar el pla de docència anual del Servei de Salut seguint les línies estratègiques establertes per la conselleria competent i el Servei de Salut, amb una orientació centrada en les persones, amb la finalitat d'assegurar la qualitat i la seguretat assistencials i contribuir amb això a l'eficiència i a la sostenibilitat del sistema sanitari.

j) Desenvolupar programes de sensibilització i formació continuada, amb la finalitat d'integrar la perspectiva de gènere en la tasca professional.

k) Formar el personal sanitari per detectar, comunicar i atendre situacions de violència masclista en totes les formes descrites en l'article 65 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

l) Col·laborar amb els comitès d'ètica assistencial sota la perspectiva de la humanització.

m) En col·laboració amb l'òrgan de la Conselleria de Salut competent en formació i acreditació, planificar les necessitats de formació dels professionals assistencials assegurant la qualitat d'aquella.

n) Impulsar accions d'humanització al final de la vida i, en col·laboració amb la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, fer difusió del document de voluntats anticipades entre la població.

o) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Assistència Sanitària i les que li siguin delegades expressament.

Documents

Pla d’Humanització en l’Àmbit de la Salut 2022-2027