Què és l'IB-SALUT?

El Servei de Salut de les Illes Balears és un ens públic que garanteix l'assistència sanitària a les Illes Balears

Servei de Salut de les Illes Balears

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) adscrit a la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears  és un ens públic de caràcter autònom, dotat de personalitat jurídica i patrimoni propis, i amb plena capacitat per actuar en el compliment de les seves finalitats, al qual es confia la gestió dels serveis públics sanitaris de caràcter assistencial de les Illes Balears.

Missió, visió i valors

 

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) té com a missió prestar atenció sanitària a la població de les Illes Balears. S'hi inclouen les activitats de prevenció de la malaltia i la promoció de la salut, atenció i rehabilitació, des de tots els àmbits d’atenció, tant l’àmbit comunitari com hospitalari.

La visió del Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut) és proveir una atenció sanitària a la població d’excel·lència en les actuacions professionals i d’empatia en el tracte a les persones.

 • Accessibilitat
 • Continuïtat
 • Compromís
 • Qualitat
 • Equitat
 • Eficència i solvència
 • Transparència en la gestió
 • Seguretat
 • Humanització

Funcions
 1. La gestió del conjunt de prestacions sanitàries a partir de les necessitats de salut de la població, d’acord amb les determinacions del Pla de Salut de les Illes Balears.
 2. La gestió i administració dels centres, serveis i establiments de promoció i protecció de la salut i de prevenció i atenció sanitària i sociosanitària integrats i adscrits orgànica i funcionalment al Servei de Salut, regulant i potenciant la seva autonomia de gestió.
 3. L’assistència sanitària d’atenció primària, especialitzada i d’urgència.
 4. La gestió dels recursos humans, materials i financers que se li assignin per complir les funcions que li són pròpies.
 5. L’execució i, en el seu cas, coordinació dels programes de docència i d'investigació.
Objectius

Entenent que la raó de ser del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) és garantir l'atenció sanitària de la població de la nostra comunitat autònoma, els objectius són:

 1. Participar en la definició de les prioritats de l’atenció sanitària a partir de les necessitats de salut de la població i donar efectivitat al catàleg de prestacions i serveis que es posarà al servei de la població amb la finalitat de protegir la salut.
 2. Distribuir, de manera òptima, els mitjans econòmics assignats al finançament dels serveis i prestacions sanitàries.
 3. Garantir que les prestacions es gestionin de manera eficient.
 4. Garantir, avaluar i millorar la qualitat del servei al ciutadà, tant en l’assistència com en el tracte.
 5. Promoure la participació dels professionals en la gestió del sistema sanitari de les Illes Balears i fomentar la motivació professional.
 6. Fomentar la formació, la docència i la investigació en l’àmbit de la salut.
Compromisos
 1. Gestionar la xarxa pública de serveis sanitaris d’atenció primària, dels hospitals de tots els nivells i del Servei d’Atenció Urgent 061 complint els paràmetres d’excel·lència.
 2. Vetlar perquè es respecti la Carta de Drets i Deures del Pacient (basada en la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears) i establir els mecanismes necessaris per rebre opinions, queixes i suggeriments dels usuaris.
 3. Acostar als usuaris tots els serveis possibles, independentment dels recursos econòmics que tenguin, i prestar-los atenció domiciliària i cures pal·liatives.
 4. Prestar aquests serveis mitjançant professionals altament qualificats per mitjà d’un pla integral de formació continuada.
 5. Dotar els centres de totes les innovacions tecnològiques, facilitar i impulsar la formació i promoure l’R+D+I.
 6. Incorporar i respectar els valors, les creences i els costums dels usuaris en el marc normatiu que la dinàmica social requereixi.
 7. Implantar estratègies d’àmbit autonòmic en matèria de salut des d’un model multidisciplinari i incorporant-hi l’opinió dels usuaris mitjançant els seus representants.
 8. Garantir la transparència i la responsabilitat en la gestió dels recursos públics.