Subdirecció de Cures Assistencials

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Cures Assistencials

La Subdirecció de Cures Assistencials del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària. La seva funció principal és assegurar el compliment de la cartera de serveis, analitzant i desenvolupant els serveis assistencials en l’àmbit de la infermeria, la fisioteràpia, el treball social i els tècnics sanitaris.

Responsable

Concepción Zaforteza Lallemand

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/de la  Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

 
Òrgans de gestió

Comissió autonòmica de cures

Funcions

a) Assegurar que es compleix la cartera de serveis del Servei de Salut i proposar la inclusió o l'exclusió de prestacions en l'àmbit del Servei de Salut.

b) Analitzar i desenvolupar els serveis assistencials en l'àmbit de la infermeria, la fisioteràpia, el treball social i els tècnics sanitaris.

c) Assegurar la qualitat i la continuïtat de les cures d'infermeria en els diferents nivells assistencials.

d) Contribuir a millorar la coordinació assistencial entre els dispositius i els recursos sanitaris.

e) Promoure la pràctica infermera basada en l'evidència científica en tots els àmbits sanitaris, igual que en les altres categories professionals que depenen d'aquesta Subdirecció.

f) Promoure actuacions que permetin un desenvolupament harmònic de la professió infermera d'acord amb les necessitats de salut dels pacients, entre les quals la prescripció infermera.

g) Participar en l'elaboració dels diferents contractes de gestió, el pressupost i els indicadors que permetin desenvolupar les cures d'infermeria i les altres categories professionals que depenen d'aquesta Subdirecció.

h) Gestionar l'elaboració, la difusió, l'aplicació i l'avaluació de normes, protocols i guies d'actuació amb l'objectiu de reduir la variabilitat en la pràctica infermera i en les altres categories professionals que depenen d'aquesta Subdirecció, sempre amb la millor evidència científica disponible en tots els àmbits assistencials i no assistencials.

i) Promoure el desenvolupament professional, la formació contínua, la docència i la recerca en l'àmbit de les cures amb la finalitat d'assegurar la qualitat i la seguretat assistencials i contribuir amb això a l'eficiència i a la sostenibilitat del sistema sanitari.

j) Analitzar les peticions de nous serveis o noves prestacions, formular o redirigir les propostes i avaluar i proposar la cobertura o la reordenació dels recursos assistencials.

k) Col·laborar amb la resta de subdireccions de la Direcció d'Assistència Sanitària i fer el seguiment dels resultats relatius a la salut, la qualitat i la seguretat clíniques i la prestació dels serveis oferts en la cartera, i proposar la reordenació de recursos o serveis quan es consideri necessari.

l) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Assistència Sanitària i les que li siguin delegades expressament.