Coordinacions autonòmiques sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació d’Atenció a l’Usuari i Humanització

La Coordinació Autonòmica d’Atenció a l’Usuari i Humanització està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Subdirecció d’Humanització, Atenció a l’usuari i Formació.

Funcions

a) Potenciar i millorar la coordinació i establir canals de comunicació eficaços entre els diferents serveis d'atenció a l'usuari existents en les institucions que depenen del Servei de Salut de les Illes Balears.

b) Facilitar la realització de tràmits en relació a l'atenció a l'usuari, evitant en la mesura del possible el desplaçament dels ciutadans, tractant de resoldre les queixes dels usuaris d'una manera eficient, equitativa i satisfactòria.

c) Impulsar el coneixement de la carta de drets i deures, tant pels professionals com pels ciutadans en general.

d) Impulsar la utilització de les TIC per facilitar el contacte entre els ciutadans i els serveis d'atenció a l'usuari del Servei de Salut.

e) Proposar de manera prospectiva actuacions que permetin millorar la satisfacció dels usuaris i dels ciutadans en general.

f) Impulsar l'anàlisi de la satisfacció dels ciutadans en general i dels usuaris en particular amb els serveis sanitaris i, fruit d'aquesta anàlisi, proposar les mesures oportunes per millorar.

g) Establir objectius de resposta i de millora en l'atenció a l'usuari.

h) Mantenir un contacte fluid amb els usuaris i els seus representants per conèixer les seves inquietuds i oferir respostes per part del Servei de Salut de les Illes Balears.

i) Impulsar activitats i serveis per assegurar una atenció adequada als pacients que han de desplaçar-se per motius de salut fora de la seva àrea de salut.

j) Vetllar pel desenvolupament efectiu dels mecanismes previstos de participació dels ciutadans i col·laborar en establir activitats de responsabilitat social corporativa.

k) Col·laborar en el disseny de l'estratègia d'humanització dels centres assistencials.

l) Col·laborar en l'impuls de mesures específiques d'accessibilitat, especialment per a col·lectius vulnerables, amb model centrat en la persona.

m) Col·laborar en l'impuls d'activitats de participació dels usuaris en l'àmbit assistencial del Servei de Salut, especialment en el de les malalties cròniques, les malalties poc freqüents i la salut mental.

n) Coordinar la tramitació de les queixes i suggeriments presentats pels usuaris i personalitzar les respostes, mantenint criteris uniformes entre les diferents institucions que depenen del Servei de Salut de les Illes Balears.

Responsable

Juana María Prieto Valle

Serveis

Atenció a l'usuari

Normativa

Resolució del director general del Servei de Salut per la qual es disposa el nomenament de la Sra. Juana Maria Prieto Valle, com a Coordinadora d’Atenció a l’Usuari i Humanització dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.