Coordinacions autonòmiques sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació Autonòmica de Trasplantaments

La Coordinació de trasplantaments està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears, depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària i col·labora en les seves funcions amb la Subdirecció d'Atenció Hospitalària i Salut Mental. 

Funcions
  • Organització, direcció i ordenació de la Xarxa Autonòmica de la Coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears
  • Participar en activitats relacionades amb la promoció de la donació d'òrgans i teixits.
  • Promoure la docència i la investigació en el camp del trasplantament.
  • Programar cursos de formació continuada per als coordinadors de trasplantaments i altre personal sanitari relacionat amb aquesta activitat.
  • Gestió de registres i llistes d'espera.
  • Elaborar programes de control de qualitat del procés de donació i trasplantament.
  • Coordinar les relacions entre la Xarxa Autonòmica de Coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears i l'Organització Nacional de Trasplantaments.
  • Centralitzar la informació relativa a donació i trasplantament i relacionar-se amb altres organitzacions, tant nacionals com internacionals.
  • Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi el director general del Servei de Salut, i les que li deleguin expressament.

 

Responsable

      Miguel Agudo García

 

Normativa

Resolució del director general del Servei de Salut per la qual s'assignen al Sr. Miguel Agudo García les funcions de Coordinador Autonòmic de Transplantaments del Servei de Salut de les Illes Balears.