Coordinacions autonòmiques sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació Autonòmica de Seguretat del Pacient

La Coordinació Autonòmica de Seguretat del Pacient està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària. Les seves funcions són:

  • Promoure la redacció del Pla Estratègic de les Illes Balears de seguretat a l’assistència sanitària.
  • Promoure la cultura de seguretat de l’assistència sanitària.
  • Fomentar l’establiment de sistemes de vigilància d’esdeveniments adversos a l’assistència sanitària.
  • Desenvolupar una metodologia homogènia d’anàlisi de la informació i el Pla de resposta institucional davant els esdeveniments adversos.
  • Coordinar la implantació de pràctiques clíniques segures al Servei de Salut.ç
  • Coordinar la Comissió Autonòmica de Seguretat del pacient, sota la direcció de la Direcció Assistencial del Servei de Salut.
  • Col·laborar amb la Conselleria de Salut i el Ministeri de Sanitat per desenvolupar l’estratègia de Seguretat del Pacient.
  • Totes aquelles tasques que li siguin encomanades pel Director General i/o les direccions assistencials del Servei de Salut de les Illes Balears.
Responsable de coordinació

Marta Torres Juan

Ubicació i contacte

Coordinació Autonòmica de Seguretat del Pacient de les Illes Balears

Direcció d'Assistència Sanitària
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003

Tel. 971 175 600

Normativa

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es crea la Comissió Autonòmica de Seguretat del Pacient.