Subdirecció d'Atenció Hospitalària i Salut Mental

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció d'Atenció Hospitalària i Salut Mental

La Subdirecció d'Atenció Hospitalària i Salut Mental del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària. La seva funció principal és coordinar i gestionar el funcionament assistencial dels centres hospitalaris propis, i dels centres vinculats i hospitals concertats.

Responsable

 Rocío Amézaga Menéndez

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 1er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

 
Funcions

a) Assegurar que es compleix la cartera de serveis hospitalaris del Servei de Salut i proposar la inclusió o l'exclusió de prestacions en l'àmbit del Servei de Salut.

b) Analitzar, coordinar i avaluar l'activitat i el funcionament assistencial dels centres hospitalaris propis i dels centres vinculats, concertats o que col·laborin per mitjà d'una altra modalitat de gestió compartida amb el Servei de Salut.

c) Establir i supervisar els programes, els contractes de gestió i les línies d'actuació dels serveis sanitaris hospitalaris i de les unitats d'assistència especialitzada.

d) Participar en l'elaboració del pressupost anual dels diferents centres hospitalaris i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

e) Promoure l'optimització dels accessos, dels temps de resposta i de les prioritats dels processos assistencials en termes de millora de la salut de la població i facilitar-li l'accessibilitat horària.

f) Promoure la coordinació amb l'atenció primària de salut com a objectiu prioritari per garantir la continuïtat en l'atenció dels pacients en el sistema sanitari.

g) Establir objectius de coordinació amb l'atenció primària de salut entre els objectius prioritaris dels contractes de gestió.

h) Tenir cura que es desenvolupin actuacions basades en l'evidència científica que ajudin a reduir la variabilitat en la pràctica clínica.

i) Impulsar els acords entre els serveis dels hospitals de les diferents àrees de salut de les Illes Balears perquè tots es puguin beneficiar de les sinergies.

j) Impulsar de manera prioritària acords dels hospitals de Mallorca amb els de Menorca i de les Pitiüses perquè, en la mesura del que sigui possible i sempre prioritzant criteris de seguretat assistencial, s'hagi de desplaçar a Mallorca el menor nombre possible de pacients.

k) Avaluar i proposar les inversions sanitàries d'assistència especialitzada.

l) Impulsar les activitats en matèria de salut mental des d'una perspectiva de model comunitari i multidisciplinari.

m) Analitzar i desenvolupar els serveis assistencials en l'àmbit de la salut mental.

n) Promoure la pràctica basada en l'evidència científica en l'àmbit de la salut mental i impulsar l'ús de guies i protocols que redueixin la variabilitat en la pràctica clínica.

o) Analitzar les peticions de nous serveis o noves prestacions, formular o redirigir les propostes i avaluar i proposar la cobertura o la reordenació dels recursos assistencials.

p) Promoure acords de col·laboració i coordinació per aconseguir un grau més alt d'integració assistencial entre els diferents centres i nivells.

q) Proposar i fer el seguiment de l'activitat assistencial, definir els indicadors i el control dels centres concertats —si n'hi ha — per assegurar-ne el mateix nivell de qualitat assistencial dels centres propis.

r) Fer el seguiment i l'avaluació de la qualitat i la seguretat clíniques i promoure l'ús eficient dels recursos.

s) Col·laborar amb la resta de subdireccions de la Direcció d'Assistència Sanitària i fer el seguiment dels resultats relatius a la salut, la qualitat i la seguretat clíniques i la prestació dels serveis oferts en la cartera de serveis, i proposar la reordenació de recursos o serveis quan es consideri necessari.

t) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Assistència Sanitària i les que li siguin delegades expressament.