Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries

La Subdirecció d'Atenció Primària i Atenció a les Urgències Extrahospitalàries del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària. La seva funció principal és assegurar el compliment de la cartera de serveis de l’atenció primària i de les urgències extrahospitalàries.

Responsable

 Patricia Lorente Montalvo

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Funcions

a) Assegurar que es compleix la cartera de serveis de l'atenció primària i de les urgències extrahospitalàries del Servei de Salut i proposar la inclusió o l'exclusió de prestacions en l'àmbit del Servei de Salut.

b) Analitzar, coordinar i avaluar l'activitat i el funcionament assistencial dels centres propis i dels centres que hi tenguin serveis concertats.

c) Establir i supervisar els programes i les línies d'actuació dels serveis d'atenció primària.

d) Promoure l'optimització dels accessos, els temps de resposta i les prioritats dels processos assistencials.

e) Establir els indicadors dels contractes de gestió per als centres d'atenció primària, que s'han d'ajustar als objectius estratègics del Servei de Salut, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

f) Participar en l'elaboració del pressupost anual per a l'atenció primària de salut i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

g) Tenir cura que es desenvolupin actuacions basades en l'evidència científica que ajudin a reduir la variabilitat en la pràctica clínica.

h) Analitzar de manera contínua —juntament amb la resta de subdireccions de la Direcció d'Assistència Sanitària— les necessitats de la població a fi de promoure els canvis en les organitzacions assistencials que es considerin necessaris.

i) Avaluar i proposar les inversions sanitàries en els àmbits de l'atenció primària i de l'atenció de les urgències extrahospitalàries.

j) Fer el seguiment i l'avaluació de la qualitat i la seguretat clíniques i promoure l'ús eficient dels recursos.

k) Promoure acords de col·laboració i coordinació per assolir un grau d'integració assistencial més alt entre centres i nivells.

l) Analitzar les peticions de nous serveis o noves prestacions, formular o redirigir les propostes i avaluar i proposar la cobertura o la reordenació dels recursos assistencials en coordinació amb la resta de subdireccions de la Direcció d'Assistència Sanitària.

m) Col·laborar en l'impuls de les línies d'actuació establertes pel Servei de Salut.

n) Promoure el desenvolupament professional, la formació contínua, la docència i la recerca en l'àmbit de l'atenció primària amb la finalitat d'assegurar la qualitat i la seguretat assistencials i contribuir amb això a l'eficiència i a la sostenibilitat del sistema sanitari.

o) Assegurar una implementació horària amb consultes de matí i horabaixa que permeti complir les bases d'una atenció primària de qualitat, com ho són la continuïtat assistencial i la transversalitat, per afavorir l'accessibilitat de la població.

p) Assegurar que les emergències i les urgències extrahospitalàries s'atenen amb criteris de racionalitat i controlar les isòcrones d'atenció.

q) Participar en l'elaboració dels contractes de gestió de la Gerència d'Atenció d'Urgències (SAMU 061) i en la definició dels indicadors i del pressupost, i fer-ne el seguiment i l'avaluació.

r) Proposar els canvis organitzatius necessaris en col·laboració amb la Direcció de Recursos Humans per donar més suport als professionals assistencials de manera que els permeti fer feina en les condicions més adequades per prestar una atenció de qualitat a la població.

s) Mantenir permanentment la coordinació amb la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i amb les direccions d'atenció primària de les àrees de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera.

t) Col·laborar amb la resta de subdireccions de la Direcció d'Assistència Sanitària i fer el seguiment dels resultats relatius a la salut, la qualitat i la seguretat clíniques i la prestació dels serveis oferts en la cartera, i proposar la reordenació de recursos o serveis quan es consideri necessari.

u) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Assistència Sanitària i les que li siguin delegades expressament.

Documents