Coordinacions autonòmiques sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Colon i Recte (PDPCCR)

La Coordinació del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Colon i Recte (PDPCCR) està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears, depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària i col·labora en les seves funcions amb la Subdirecció d'Atenció Hospitalària i Salut Mental. 

Funcions
  • Coordinar i gestionar les necessitats de RRHH i inversions tecnològiques dels hospitals que participen en el PDPDCCR.
  • Participar en l'elaboració del cronograma d'implementació de el projecte. Col·laborar amb Ia comissió tècnica de I'PDPDCCR per adequar el ritme de les invitacions amb la capacitat de les diferents unitats d'endoscòpia.
  • Participar en l'elaboració del quadre de comandaments del projecte PDPCCR.
  • Participar com a membre de la Comissió Tècnica en el control de resultats dels processos.
  • Supervisar juntament amb la Comissió Tècnica les taxes de positivitat dels tests de sang oculta en femta per detectar problemes de conservació dels mateixos.
  • Treballar conjuntament amb la Comissió Tècnica i la Gerència d'Atenció Primària per planificar la integració de l'Atenció Primària en el desenvolupament del programa, amb l'objectiu de millorar les taxes de participació en el mateix.
  • Coordinació de les diferents unitats d'endoscòpia. Fonamental poder esmenar problemes o dificultats que puguin influir en el desenvolupament del programa de cribratge. Funcionar com a mediador per resoldre eventuals problemes.
  • Controlar els resultats de les operatius de les diferents unitats d'endoscòpia. És fonamental complir els estàndards de qualitat en la realització de les endoscòpies i sobretot en les taxes de detecció de càncers i d'adenomes d'alt risc, perquè siguin equiparables a les dels programes de cribratge d'altres comunitats autònomes.

 

Responsable 

Jose Reyes Moreno

Normativa

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual s'assignen al senyor Jose Reyes Moreno les funcions de coordinador clínic a nivell autonòmic del Programa de Detecció Precoç de Càncer de Colon i Recte de les Illes Balears (PDPCCR).