Subdirecció de Farmàcia

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Farmàcia

La Subdirecció de Farmàcia del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Assistència Sanitària.

Responsable

 Margalida Darder Bover

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 1er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600
 

Funcions

a) Assegurar que es compleix la cartera de serveis del Servei de Salut i proposar la inclusió o l'exclusió de prestacions en l'àmbit del Servei de Salut.

b) Promoure la cultura de l'ús racional dels medicaments proporcionant informació independent, desenvolupant programes específics i impartint formació als professionals.

c) Garantir l'eficiència en l'adquisició dels medicaments hospitalaris per mitjà de la Central de Compres i dels medicaments dispensats a les farmàcies comunitàries per mitjà del concert amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.

d) Implantar circuits alternatius per als ciutadans que millorin l'accessibilitat als medicaments i a la informació individual de la història farmacoterapèutica pròpia.

e) Promoure relacions cordials amb els agents externs que participen en la gestió de la prestació farmacèutica (Col·legi Oficial de Farmacèutics, indústria farmacèutica, etc.).

f) Representar la comunitat autònoma en els grups de treball referits a la prestació farmacèutica i promocionar els grups específics en l'àmbit autonòmic que li siguin encarregats.

g) Gestionar la prestació farmacèutica en el marc del Sistema Nacional de Salut coordinant els distints àmbits assistencials per garantir l'equitat de la cartera de serveis a totes les àrees de salut.

h) Gestionar la governança dels sistemes d'informació de la prestació farmacèutica en els àmbits ambulatori, hospitalari i sociosanitari per a la prescripció i la dispensació de medicaments.

i) Fomentar l'ús d'un catàleg corporatiu únic de medicaments que integri la informació del Ministeri de Sanitat i definir el conjunt mínim de dades de la prescripció per obtenir una història farmacoterapèutica única i interoperable.

j) Planificar, desenvolupar i mantenir eines tecnològiques que facilitin la conciliació de la medicació entre nivells assistencials i la revisió sistemàtica dels tractaments i donin suport a les decisions clíniques.

k) Promoure l'avaluació i el posicionament dels medicaments per optimitzar els resultats en matèria de salut.

l) Explotar les dades de consum de medicaments i dissenyar indicadors per a l'organització i per al Ministeri de Sanitat amb la finalitat d'optimitzar els resultats en matèria salut amb els recursos disponibles.

m) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Assistència Sanitària i les que li siguin delegades expressament.