Borsa única

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Borsa única

Per mitjà de l’Acord del Consell de Govern de 21 de març de 2014, el Servei de Salut va instaurar un nou sistema de selecció que parteix de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria professional i especialitat.

Per garantir que la selecció d’aquest personal s’efectui per procediments que permetin:

  • la màxima agilitat en la selecció
  • i amb ple respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat

L’experiència acumulada ha permès apreciar que alguns dels apartats requereixen d'una revisió tècnica per millorar tant l’agilitat que ha de presidir el nomenament d’aquest personal com l’eficàcia i l’operativitat en la gestió administrativa del sistema de selecció triat.

Després de la tasca conjunta entre el Servei de Salut i les organitzacions sindicals, s’ha signat l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de novembre de 2016 pel qual s’aprova un text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat.

 

Avisos i notificacions


Normativa