Carrera professional

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Carrera professional

El 2 d’abril de 2016 es va publicar en el núm. 42 del Butlletí Oficial de les Illes Balears  l’Acord del Consell de Govern pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

L’objecte d’aquest Acord és fer una revisió profunda dels acords vigents sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut, amb les modificacions que s’han considerat oportunes, a fi d’elaborar un text consolidat que unifiqui els diferents acords sobre els processos de carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut.

En aquest Text consolidat es regulen tant el procediment ordinari de carrera com un nou procediment extraordinari d’enquadrament, ja que s’ha tengut en compte que ha passat molt de temps des que es varen abordar la implantació de la carrera professional del personal del Servei de Salut i el desplegament de la fase ordinària, i que no hi ha hagut convocatòries, cosa que no ha permès al personal estatutari amb carrera reconeguda progressar en el grau que té reconegut ni incorporar nou personal al sistema de carrera professional.

Pel que fa al procediment ordinari, es determinen els nivells o graus que es poden reconèixer, els requisits dels participants, l’estructura i el còmput dels serveis prestats, el sistema d’avaluació i les especialitats, els crèdits que es valoren, els òrgans d’avaluació, i l’auditoria, el control i el seguiment del procediment.

Durant la fase extraordinària, el personal ha estat classificat en el nivell corresponent tenint en compte únicament i exclusivament el temps de serveis prestats d’acord amb el que s’estableixi per als diferents col·lectius en les bases de la convocatòria corresponent.

Finalment,  l’Acord també fixa les quanties que es percebran en concepte de complement de carrera i el calendari d’abonament per als diferents col·lectius, i així mateix determina les especialitats d’abonament d’aquest complement en els casos de canvi de situació administrativa o de categoria professional.

Tràmits administratius de la carrera professional a la Seu electrònica

  • Homologació del nivell de carrera professional (a l'àmbit de l'Ibsalut)

    Homologar dins el Servei de Salut de les Illes Balears els nivells o graus de carrera profesional reconeguts i consolidats dins altres serveis de salut del Sistema Nacional de Salut (SNS).


    Accés al tràmit digital

  • Expedició de certificat del nivell de carrera professional (a l'àmbit de l'Ibsalut)

    Obtenir un certificat que acrediti el nivell o grau de carrera professional obtingut dins l'àmbit de l'Ibsalut.


    Accés al tràmit digital


Model de sol·licitud de regularització

Només si heu obtingut una plaça fixa al Servei de Salut de les Illes Balears i ja teníeu un nivell de carrera professional. Podeu sol·licitar la regularització per cobrar el 100 % del nivell de carrera professional corresponent; emplenau aquest formulari i formalitzau-lo en un registre amb destinació al Servei d’Avaluació i Carrera Professional.


invalid quix collection shortcode!