Acords d'adquisició de medicaments

Per garantir la millor relació entre eficiència i la gestió sanitària adequada, el Servei de Salut de les Illes Balears ha regulat un sistema de provisió de medicaments

 

Procediment per a la conclusió d'acords d'adquisició de medicaments genèrics, biosimilars o de marca per als quals estigui autoritzat a Espanya algun genèric o biosimilar, o de medicaments per als quals hagin transcorregut deu anys des de la resolució de finançament, regulats en l'article 18.1 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre

 • Antecedents

  La Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, regula l'adquisició de medicaments d'ús hospitalari i estableix un sistema segons el qual es fixen condicions generals, obertes a una pluralitat de proveïdors, en atenció a la doctrina establerta pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en una sentència de 2 de juny de 2016 (Dr. Falk Pharma GmbH contra DAK-Gesundheit, assumpte C-410/14, punts 41 i 42).


   
  Amb la finalitat de garantir la millor relació entre eficiència i la gestió sanitària adequada, es regula un sistema de provisió de medicaments en el qual no es licita, pel fet que ja hi ha un preu determinat per mitjà d'un procediment administratiu, negociat entre l'administració i el laboratori farmacèutic i, fins i tot en alguns casos, acords de risc compartit o de sostre de despesa que s'incorporen —amb el qual es regulen per tant les condicions de l'adquisició— que s'aplicarà a les adquisicions de les entitats integrades en el Sistema Nacional de Salut que constitueixin el poder adjudicador.


   
  L'article 18.1 d'aquesta norma, en la redacció donada pel Decret llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa, estableix que, en les adquisicions hospitalàries de medicaments genèrics, biosimilars o de marca per als quals estigui autoritzat a Espanya algun genèric o biosimilar, o de medicaments per als quals hagin transcorregut deu anys des de la resolució de finançament i no s'hagi autoritzat algun genèric o biosimilar de les mateixes característiques, els serveis de farmàcia poden triar qualsevol d'aquests medicaments, atenent a criteris d'eficàcia terapèutica o d'eficiència en la gestió, d'entre els oferts pels proveïdors que assumeixin les condicions que prèviament hagi establert l'òrgan competent per adquirir-los, que són de compliment obligat.

  Si bé es tracta d'un procediment que no implica selecció, en honor de la seguretat jurídica dels operadors econòmics interessats, resulta convenient desenvolupar un procediment que estableixi els requisits per concloure un acord d'adquisició.  Per això s'estableix aquest procediment, amb els passos següents:

 • 1. Fase preparatòria
  1. La Subdirecció de Compres i Logística del Servei de Salut ha de seleccionar els principis actius respecte dels quals calgui concloure un acord de preadquisició.
  2. Aquesta selecció ha d'anar acompanyada de les quantitats anuals estimades de cada principi actiu a fi que els operadors puguin, de manera estimativa, preparar l'oferta.
  3. En la mesura del possible, la descripció dels articles no ha d'incloure maneres concretes de presentació o administració, a fi d'obrir al màxim la participació i admissió d'operadors interessats.

 • 2. Crida als operadors econòmics interessats
  1. El Servei de Salut, per mitjà del seu web corporatiu, ha d'anunciar l'obertura del procediment per a la formalització d'un acord de preadquisició publicant un document descriptiu que prevegi la quantitat estimada dels diferents principis actius que es preveuen adquirir i les condicions d'execució de l'acord de preadquisició. S'ha de fer referència expressa a terminis de lliurament, penalitats i condicions de facturació i pagament.
  2. Per mitjà d'aquest anunci s'han de donar a conèixer els principis actius que es pretenen adquirir i s'ha de facilitar el model d'oferta a emplenar. Aquest model en cap cas pot ser alterat pels operadors quant als camps establerts en les columnes.
  3. S'ha d'establir, amb caràcter general, un termini de quinze dies hàbils per enviar sol·licituds de participació i ofertes, que es podrà ampliar si cal. L'enviament de l'oferta suposa l'acceptació de les condicions fixades per l'adquisició en el document descriptiu que són de compliment obligatori. La sol·licitud i l'oferta s'enviaran per correu electrònic a l'adreça departamentocontratacion@ibsalut.es.
  4. Durant el període de vigència de l'acord es podrà repetir aquest procediment de crida als operadors econòmics interessats, als efectes d'una concurrència major i davant la possibilitat d'entrada de medicaments que presentin el mateix principi actiu. 

 • 3. Admissió dels operadors i acord de preadquisició

  Una vegada revisades les ofertes en un termini màxim de dos mesos, l'òrgan competent dictarà una resolució indicant tots els proveïdors que han presentat sol·licitud de participació i especificant si compleixen o no amb l'exigit en el document descriptiu. La resolució dictada podrà ser objecte de recurs ordinari, segons allò que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment Administratiu comú de les administracions públiques i es publicarà en el web corporatiu.

 • 4. Execució

  Els serveis de farmàcia, en funció de la necessitat i prèvia consignació de crèdit adequat i suficient, faran comandes periòdiques a qualsevol dels operadors seleccionats atenent a l'eficàcia terapèutica i/o a l'eficiència en la gestió

Crides públiques d'adquisició
02

Propera crida pública d'adquisició

Actualment la Comissió Farmacoterapèutica del Servei de Salut de les Illes Balears considera i avalua els principis actius de la propera crida pública d'adquisició de medicaments genèrics, biosimilars o de marca pels quals estigui autoritzat a Espanya algun genèric o biosimilar, o de medicaments per als quals hagin transcorregut deu anys des de la resolució de finançament, regulats en l'article 18.1 de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre

01

Crida pública de 15/12/2020

Oferta tancada
 • Marc legal

  En aplicació de la Llei 2/2020, de 15 d'octubre, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, capítol III, secció 2a «Mesures per a l'adquisició de medicaments», articles 16 i 18.1

  L'article 16 estableix que «l'ús de medicaments amb preu de venda de laboratori fixat administrativament pel Sistema Nacional de Salut o amb preus de referència […] poden ser adquirits pel sistema hospitalari públic de les Illes Balears al marge dels procediments de contractació pública» i l’article 18.1 estableix que «En les adquisicions hospitalàries de medicaments genèrics, biosimilars o de marca per als quals estigui autoritzat a Espanya algun genèric o biosimilar, o de medicaments per als quals hagin transcorregut deu anys des de la resolució de finançament i no s'hagi autoritzat algun genèric o biosimilar de les mateixes característiques, els serveis de farmàcia podran triar qualsevol d'aquests medicaments atenent criteris d'eficàcia terapèutica o d'eficiència en la gestió entre els oferts pels proveïdors que assumeixin les condicions que prèviament estableixi l'òrgan competent per a l'adquisició, que són, en tot cas, d'obligat compliment». Tot plegat és a l’efecte de cercar l'eficiència en la gestió i per afavorir la concurrència i la major disponibilitat de tractaments per als pacients.

 • Sol·licitud

  SOL·LICITEM que ens aportin l’oferta econòmica, que haurà de dur inclosos tots els descomptes legals i/o comercials aplicats —excepte l'IVA, que haurà d'anar a part— per als principis actius relacionats en l'annex I. S'adjunta l’«ANNEX OFERTA LICITADOR» per emplenar.

  • Així mateix, per a cadascun dels medicaments, es pot incloure qualsevol característica que pugui afavorir l'eficàcia terapèutica (aspectes clínics, de seguretat dels pacients, eficiència protocols clínics i/o sistema de prescripció dels hospitals que afavoreixin la seguretat i/o eficàcia terapèutica, etc.).
  • En l'oferta s’haurà d'expressar igualment la unitat mínima d'envàs.
  • En l'oferta s'haurà de fer constar, de manera expressa, que s'accepten les condicions establertes en aquest document. 

 • Termini de presentació

  10 de desembre de 2020

 • Validesa de l'oferta

  Aquesta oferta tindrà una validesa de dos anys des de l'acceptació per part de la Central de Compres.

 • Selecció de medicaments

  Els serveis de farmàcia podran triar entre qualsevol de les ofertes. La selecció dels medicaments es farà en el si de la Comissió de Compres de Farmàcia Hospitalària, participada per la direcció assistencial del Servei de Salut, la Subdirecció de Compres i Logística, la Prefectura de Servei de Farmàcia del Servei de Salut i les prefectures de servei de les farmàcies de cadascun dels hospitals del Servei de Salut.

   

 • Termini d'entrega dels medicaments

  El termini de lliurament dels medicaments serà de 72 hores per a comandes ordinàries i 24 hores per a comandes urgents.

 • Penalitzacions

  L'Administració pot aplicar penalitzacions pel retard en els lliuraments dels materials en la proporció d'un 5 % del cost total de la comanda en què incorri l'incompliment. En aquest cas, la Central de Compres comunicarà al proveïdor l'incompliment a fi de que pugui al·legar el que consideri necessari. En cas que sigui preceptiva l'aplicació de la penalització, el proveïdor haurà d'emetre l’abonament per l'import corresponent, que serà aplicat en qualsevol de les factures emeses.

 • Pagament de factures

  El pagament de les factures es farà en un termini no superior a 60 dies des de l'emissió d'aquestes, sempre que siguin de conformitat.