Direcció de Recursos Humans

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Direcció de Recursos Humans

La Direcció de Recursos Humans està sota la dependència de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears.

Responsable

Margalida Bujosa Pocoví

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Sudireccions
Serveis

Funcions

a) Dirigir les relacions laborals amb les organitzacions sindicals i els òrgans de representació del personal i fer el seguiment i el control dels drets del personal.

b) Dirigir i promoure la seguretat i la salut del personal del Servei de Salut i coordinar la prevenció de riscs laborals.

c) Dirigir i coordinar la formació contínua del personal dels Serveis Corporatius.

d) Coordinar les relacions amb les organitzacions sindicals.

e) Dissenyar, elaborar i proposar les polítiques de personal.

f) Dirigir les propostes de normativa reguladora del règim jurídic del personal del Servei de Salut.

g) Dirigir la planificació de les plantilles.

h) Dirigir la gestió dels processos de selecció i provisió de places del personal estatutari.

i) Dirigir la gestió de la carrera professional i els procediments d'avaluació de l'acompliment laboral.

j) Dirigir la gestió dels expedients, els procediments i les propostes en matèria de personal.

k) Dirigir i coordinar les subdireccions que té a càrrec seu.

l) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció General.