Coordinació de Borsa Única

La Unitat de Borsa Única del Servei de Salut de les Illes Balears està sota la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i la Subdirecció de Gestió de Personal.

El 2016 es va  instaurar un nou sistema de selecció que parteix de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria professional i especialitat. Per a garantir que la selecció d’aquest personal per a tot el Servei de Salut de les Illes Balears duim a terme  procediments que permeten la màxima agilitat en la selecció i amb ple respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.  

Coordinadora

Ana Belén Martín García

Ubicació i contacte

Unitat de Borsa Única
Subdirecció de Gestió de Personal
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ del Gremi Sabaters, 21 - Polígon de Son Castelló  - 07009  Palma
Tel. 971 70 44 22

Objectius
 1. Objectiu principal: aplicar el marc legal vigent en matèria de selecció de personal temporal, posant  en marxa la gestió de les borses úniques de les diverses categories i especialitats del Servei de Salut de les Illes Balears.
 2. Objectius secundaris:
  1. Establir un calendari d'obertura de cadascuna per ordre de necessitat i/o urgència.
  2. Utilitzar procediments senzills i àgils a l’efecte de facilitar l’entrada de nous treballadors al sector sanitari, impulsant les facilitats que aporten l’administració electrònica i les noves tecnologies.
  3. Unificar els criteris de valoració dels mèrits de baremació, a fi de consolidar un procediment transparent i just, en què es respectin els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat en cada una de les categories i especialitats.
  4. Donar cobertura immediata a les necessitats de contractació temporal de totes les gerències territorials de l’IB-SALUT garantint seguretat jurídica i eficàcia.
Funcions
 1. Posada en marxa de la tramitació i gestió de  la selecció del personal temporal mitjançant la creació de la borsa única de cada una de les categories i especialitats del Servei de Salut de les Illes Balears.
 2. Coordinar i resoldre les incidències derivades de la gestió de la crida dels candidats (competència descentralitzada a les gerències).
 3. Estudiar i analitzar les necessitats específiques del sector sanitari públic en matèria de selecció de personal temporal, fer propostes de modificacions jurídiques i actuacions i coordinar-les entre les diferents gerències.
 4. Assessorar , coordinar i formar el personal de les diferents àrees del Servei de Salut en qüestions relacionades amb la normativa de l’Acord que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears.
 5. Dur a termes les funcions de la Comissió de Seguiment de Borsa Única.
Serveis

Accés a Borsa Única

Normativa
Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d’11 de novembre de 2016 pel qual s’aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat