Subdirecció de Relacions Laborals i Atenció al Professional

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Relacions Laborals i Atenció al Professional

La Subdirecció de Relacions Laborals i Atenció al Professional del Servei de Salut de les Illes Balears està sota la dependència de la Direcció de Recursos Humans.

Responsable

 Verónica Segura Robles

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2on pis - 07003  Palma
Tel. 971175600
 

Funcions

a) Executar el disseny de les relacions laborals amb les organitzacions sindicals i els òrgans de representació del personal i fer el seguiment i el control dels drets d'aquest.

b) Desenvolupar les relacions amb les organitzacions sindicals.

c) Implantar les polítiques de personal.

d) Desenvolupar les propostes de normativa reguladora del règim jurídic del personal del Servei de Salut.

e) Garantir el compliment de la implementació dels plans d'igualtat entre dones i homes aplicables al personal del Servei de Salut.

f) Vetlar per la prevenció de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, orientació sexual o identitat sexual.

g) Fer anàlisis, elaborar estudis i formular informes proposta en matèria de formació contínua del personal dels Serveis Corporatius i gestionar aquesta formació.

h) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Recursos Humans i les que li siguin delegades expressament.