Administració de Personal

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Administració de Personal dels Serveis Corporatius

Cap 

María del Pilar Ramos Blanco

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Objectius

Objectiu principal:

Gestionar els recursos humans dels Serveis Centrals del Servei de Salut amb la màxima qualitat, eficiència, eficàcia i economia.

Objectius secundaris
  1. Tramitar els expedients del personal estatutari, funcionari i laboral dels Serveis Centrals del Servei de Salut.
  2. Tramitar les nòmines mensuals del personal estatutari, funcionari i laboral dels Serveis Centrals del Servei de Salut.
  3. Informar al personal de la normativa vigent en matèria de RRHH, dels permisos, llicències i vacances, dels serveis a la seva disposició, del pla d'igualtat, etc.

Funcions

  1. Gestionar els assumptes del personal estatutari, funcionari i laboral adscrit als Serveis Centrals del Servei de Salut i les relacions amb la conselleria competent en matèria de funció pública.
  2. Dur el control mensual de l’horari del personal dels Serveis Centrals del Servei de Salut i comunicar les incidències, i també supervisar i autoritzar els permisos, les llicències i les vacances.
  3. Tramitar els expedients de personal estatutari, funcionari i laboral: preses de possessió, concursos, triennis, llicències, permisos, altes i baixes.
  4. Elaborar i modificar el catàleg de llocs de feina de funcionaris i laborals.
  5. Gestionar el control mensual de les nòmines i la notificació de les incidències al Servei de Retribucions.
  6. Executar i fer el seguiment del Pla d’igualtat, acomplir les funcions de suport a la conselleria competent en matèria d’igualtat (responsable d’igualtat)
  7. Fer d’interlocutor en matèries transversals: prevenció dels riscs laborals, qualitat, gestió de l’arxiu central, estadística, queixes, suggeriments, igualtat, protecció de dades de caràcter personal, en matèria d’informació i transparència, i d’altres que estiguin previstes en la normativa.