Servei de Planificació Lingüística

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei de Planificació Lingüística

El Servei de Planificació Lingüística del Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció de Recursos Humans. La funció més rellevant d'aquesta àrea és l’aplicació de la normativa lingüística vigent en el sector sanitari públic.
Responsable

Bartomeu Riera Rodríguez

Ubicació i contacte

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971 175 600 Ext.70078

Objectius

Objectiu principal

 • aplicar el marc legal vigent en matèria lingüística en el Servei de Salut de les Illes Balears.

Objectius secundaris: 

 • Garantir l’exercici dels drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears en la sanitat pública.
 • Tramitar les reclamacions dels ciutadans en el cas de vulneració dels drets lingüístics en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.
 • Assegurar la qualitat lingüística i tipogràfica dels texts redactats per les unitats administratives dels Serveis Centrals.
Funcions
 1. Estudiar i analitzar les necessitats específiques del sector sanitari públic en matèria lingüística, fer propostes de directrius i actuacions i coordinar-les entre les diferents gerències.
 2. Coordinar i impulsar l’oferta formativa d’aprenentatge del català per al personal del Servei de Salut de les Illes Balears.
 3. Assessorar el personal del Servei de Salut en qüestions lingüístiques, tant del català com de l’espanyol.
 4. Coordinar les unitats d’assessorament lingüístic del Servei de Salut de les Illes Balears, especialment pel que fa a la documentació que es posa a disposició dels usuaris. 
 Normativa
 • Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears
 • Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 • Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública
 • Decret 8/2018, 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears
 • Circular conjunta de la directora general de Política Lingüística i del director general de Funció Pública i Administracions Públiques d’1 de setembre de 2016 per la qual s’estableixen pautes per assegurar l’ús de la llengua catalana i per garantir la correcció i la qualitat lingüístiques dels textos en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
 Enllaços externs d'interès