Cartera de serveis

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salud (SNS)

Les comunitats autònomes, en l‘àmbit de les seves competències, i per garantir a tots els usuaris del sistema, poden aprovar les seves carteres de serveis  que han d‘incloure, com a mínim, la cartera comuna de serveis del Sistema Nacional de Salut (SNS) en les modalitats:

 

  • Cartera comuna bàsica de serveis assistencials, coberts de forma completa amb financiació pública.
  • Cartera comuna suplementària, que inclou aquelles prestacions, la previsió de les quals es realitza mitjançant dispensació ambulatòria i està subjecta a l'aportació de l'usuari. (Prestació farmacèutica, prestació ortoprotètica, prestació amb productes dietètics i transport sanitari no urgent).
  • Cartera comuna de serveis accessoris

 

Les Comunitat Autònoma de les Illes Balears destina els recursos econòmics necessaris per assegurar el finançament de la cartera comuna de serveis, i és preceptiva, per a l‘aprovació de la cartera de serveis complementària d‘una comunitat autònoma, la garantia prèvia de suficiència financera de la comunitat en el marc del compliment dels criteris d‘estabilitat pressupostària.

 

Contingut de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salud (SNS)

El contingut de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salud (SNS) per ordre del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, amb l‘acord previ del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, concreta i detalla el contingut dels diferents apartats de la cartera de serveis comuns.

 

 

Normativa: Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització.

Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.