Serveis d’atenció primària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Serveis d’atenció primària

L‘atenció primària és el nivell bàsic i inicial d'atenció, que garanteix la globalitat i la continuïtat de l‘atenció al llarg de tota la vida del pacient, i actua com a gestor i coordinador de casos i regulador de fluxos. Comprèn les activitats següents:

 • Promoció de la salut
 • Educació sanitària
 • Prevenció de la malaltia
 • Assistència sanitària
 • Manteniment i recuperació de la salut
 • Rehabilitació física
 • Treball social

⇒ ACCEDIU ALS SERVEIS D'ATENCIÓ PRIMÀRIA (Cita prèvia)

Totes aquestes activitats, adreçades a les persones, a les famílies i a la comunitat, sota un enfocament biopsicosocial, les presten equips interdisciplinaris, amb garantia de qualitat i accessibilitat, així com de continuïtat entre els diferents àmbits d‘atenció en la prestació de serveis sanitaris i de coordinació entre tots els sectors implicats.

 

Les administracions sanitàries amb competències en la gestió d‘aquesta prestació han de determinar la manera de proporcionar-la en el seu àmbit.

 

L‘atenció primària, que inclou l‘abordatge dels problemes de salut i els factors i conductes de risc, inclou: 

 • Atenció sanitària a demanda, programada i urgent tant en la consulta com en el domicili del malalt
 • Indicació o prescripció, i realització, si escau, de procediments diagnòstics i terapèutics
 • Activitats en matèria de prevenció, promoció de la salut, atenció familiar i atenció comunitària
 • Activitats d’informació i vigilància en la protecció de la salut
 • Rehabilitació bàsica
 • Atencions i serveis específics relatius a la dona, la infància, l’adolescència, els adults, la tercera edat, els grups de risc i els malalts crònics
 • Atenció pal·liativa a malalts terminals
 • Atenció a la salut mental en coordinació amb els serveis d’atenció especialitzada
 • Atenció a la salut bucodental 
Documents

Pla Estratègic d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026