Accés als serveis sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Conveni especial d'assistència sanitària

El Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, estableix els requisits bàsics del Conveni especial de prestació d'assistència sanitària a persones que no tenguin la condició d'assegurades ni de beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.

En virtut d’aquest Reial decret, el Servei de Salut de les Illes Balears desenvolupa un procediment per la subscripció d'un conveni especial per la prestació d'assistència sanitària a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Poden formalitzar el conveni especial totes les persones que vulguin rebre assistència sanitària i no tenguin la condició d’assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, en l’àmbit de la Comunitat de les Illes Balears.

 

Han de complir els requisits d’estar empadronades en algun municipi de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i acreditar la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d’un any immediatament anterior a la data de sol·licitud del conveni especial.

El conveni especial permet accedir, per mitjà del pagament d’una contraprestació econòmica mensual, a les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d’extensió, continuïtat assistencial i cobertura que les que gaudeixen les persones que tenen la condició d’assegurades o beneficiàries del Sistema Nacional de Salut. 

 

Inclou la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut. No inclou la cartera comuna complementària (prestacions farmacèutiquesortoprotètiques ni productes dietètics prescrits de manera ambulatòria).

 

El contingut de la informació oferta en aquesta pàgina té un caràcter orientatiu i no vinculant. Per ampliar-la podeu escriure un correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 • Requisits
  1. Poden subscriure aquest conveni especial les persones que resideixin a les Illes Balears i no tenguin reconegut el dret a l’assistència sanitària del Sistema Nacional de Salut. S’entén que no tenen accés al sistema de protecció sanitària pública per qualsevol altre títol, ja sigui per aplicació de la normativa nacional, dels reglaments comunitaris en matèria de Seguretat Social o dels convenis bilaterals que en aquesta matèria Espanya hagi subscrit amb altres països.
  2. Han d’estar empadronades, en el moment de presentar la sol·licitud de subscripció del conveni especial, en algun municipi de les Illes Balears. Cal tenir en compte que cada membre d’una mateixa família ha de presentar una sol·licitud diferent.
  3. Han d’acreditar la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d’un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud del conveni especial.
  4. Han d’abonar la quantitat establerta en la norma vigent (article 6 del Reial decret 576/2013, de 26 de juliol). La quota varia en funció de l’edat de la persona que subscriu el conveni:

  - Si el subscriptor és menor de 65 anys, la quota mensual és de 60 €
  - Si el subscriptor té 65 anys o més, la quota mensual és de 157 €.

  Aquesta quota es pot modificar depenent de l’evolució del cost de les
  prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut.

 • Documentació que cal presentar

  1. Model de sol·licitud emplenada i signada pel sol·licitant. També podeu obtenir el formulari en paper en el centre de salut que us correspon per domicili. I a qualsevol dels punts d’informació següents:

  Mallorca

  Servei d’Atenció a l’Usuari

  C/ de la Reina Esclarmunda, 9, Palma.

  Telèfon: 971 175 600

  Correu electrònic: atenciousuari@ibsalut.caib.es


  Menorca
  Centre de Salut Verge del Toro

  Departament de Targeta Sanitària

  C/ Barcelona, s/n, 1er pis

  Telèfon: 971 360 925
  Correu electrònic: hgmo.tsimenorca@ssib.es

  Eivissa

  Hospital Can Misses

  Departament de Targeta Sanitària

  C/ Corona, s/n Edifici D, planta 1

  Telèfon: 971 390 100

  Correu electrònic: tsiasef.@ssib.es

  2. Original i fotocòpia d’un document en vigor que acrediti la identitat: NIE o passaport.

  3. Si s’actua per mitjà d’un representant, cal aportar també la documentació següent:

  • Original i fotocòpia del document que acredita la condició de representant.
  • Original i fotocòpia del document d’identitat del representant.
  • Si actua en nom d’un descendent menor d’edat, s’ha d’aportar el llibre de família.

  4. Certificat d’empadronament —en el qual consti la data efectiva de l’empadronament—, en el moment de presentar la sol·licitud de subscripció del conveni especial, en algun municipi de les Illes Balears. Si en el certificat consta una residència de més d’un any no és necessari presentar la documentació del punt núm. 5.

  5. Documentació que acrediti la residència efectiva a Espanya durant un període continuat mínim d’un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud del conveni especial, per mitjà d’algun d’aquests documents:

  a) Certificat que acrediti l’empadronament en qualsevol municipi d’Espanya durant l’any immediatament anterior

  b) Qualsevol altra documentació que pugui acreditar la residència efectiva a Espanya durant un període mínim d’un any anterior a la sol·licitud: contractes de lloguer, informe de treballadors socials, o qualsevol altre informe emès per un funcionari o autoritat. 

 • Presentació de sol·licituds

  La documentació requerida s’ha de presentar per mitjà d’algun dels següents canals:

  Per poder fer el tràmit telemàtic és imprescindible disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve permanent.

 • Tramitació
  1. En el termini d’un mes des de la data de recepció de la sol·licitud, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears dictarà la resolució per la qual s’estimarà o desestimarà la subscripció del conveni especial d’assistència sanitària.
  2. Per formalitzar el conveni, la Subdirecció de Comptabilitat i Anàlisis del Servei de Salut es posarà en contacte amb l’interessat per concertar dia i hora per a la signatura del conveni especial. Una vegada citat, l’interessat signarà el conveni en dos exemplars.
  3. Una vegada formalitzat el conveni, es farà entrega del document per a l’assistència sanitària, en el qual figuraran les dades personals de la persona interessada i el professional mèdic i centre assignat.

  Cal tenir en compte que el fet de subscriure el conveni no suposa l’expedició de la targeta sanitària individual.

  A l’efecte d’identificar l’interessat i gestionar les seves dades clíniques, se li assignarà un CODI D’IDENTIFICACIÓ personal, únic i comú per a tots els serveis de salut del Sistema Nacional de Salut.

 • Normativa aplicable
  1. La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, en els termes introduïts pel Reial decret llei 7/2018, de 27 de juny.
  2. El Reial decret llei 7/2018, de 27 de juliol, sobre l’accés universal al Sistema Nacional de Salut.
  3. El Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits bàsics del conveni especial de prestació d’assistència sanitària a persones que no tenguin la condició d’assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i es modifica el Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a l’efecte de l’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, mitjançant el Sistema Nacional de Salut.
  4. La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears.
  5. El Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.
  6. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  7. La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Òrgan responsable
 • Informació complementària
  • La Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, en els termes introduïts pel Reial decret llei 7/2018, de 27 de juny.
  • El Reial decret llei 7/2018, de 27 de juliol, sobre l’accés universal al Sistema Nacional de Salut.
  • El Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits bàsics del conveni especial de prestació d’assistència sanitària a persones que no tenguin la condició d’assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i es modifica el Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a l’efecte de l’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, mitjançant el Sistema Nacional de Salut.
  • La Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears.
  • El Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.
  • La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.