Prestacions sanitàries

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Prestacions sanitàries del Servei de Salut de les Illes Balears

Es consideren prestacions d'atenció sanitària del Sistema Nacional de Salut (SNS) els serveis o conjunt de serveis preventius, diagnòstics, terapèutics, rehabilitadors i de promoció i manteniment de la salut adreçats a la ciutadania.

El catàleg de prestacions del Sistema Nacional de Salut (SNS) té per objetiu garantir les condicions bàsiques i comunes per a una atenció integral, continuada i en el nivell adequat d'atenció sanitària

El catàleg comprèn les prestacions corresponents a salut pública, atenció primària, atenció especialitzada, atenció sociosanitària, atenció d'urgències, prestacions farmacèutica, ortoprotètica, de productes dietètics i de transport sanitari.

Les persones que rebin aquestes prestacions tenen dret a la informació i a la documentació sanitària i assistencial d'acord amb la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.