Direcció de Gestió i Pressupostos

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Direcció de Gestió i Pressupostos

La Direcció de Gestió i Pressupostos és un òrgan directiu, de gestió i de suport administratiu i tècnic de la resta dels òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT).

Les competències de la Direcció General i de la Direcció de Gestió i Pressupostos són les que es determinen en els Estatuts del Servei de Salut, sense perjudici del que disposa la disposició transitòria única d’aquest Decret. 

Direcció

Director de Gestió i Pressupostos: Yago Gómez Pérez

Ubicació i Contacte

Direcció de Gestió i Pressupostos
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600 

Direccions i Subdireccions

Serveis

Servei d'Infraestructures

Unitat de Convenis

Servei d'Atenció a l'Usuari

Servei Central de Compres

Departament Jurídic Administratiu

Oficina Tècnica d'Infraestructures

Servei de Facturació i Concerts

Unitat de Reconeixement Extrajudicial de Crèdit

Unitat de Telefonia

Control de Gestió

Servei de Responsabilitat Patrimonial

Secció de Manteniment

Servei Central de Logística

Departament de Contractació

Serveis Generals i Tecnologies Sanitàries

Unitat d'Interessos de Demora

Unitat de Judicis

Servei de Concessions administratives

Unitat de Concerts

Informació i registre

 

Funcions

La Direccció de Gestió i Pressupostos és l’òrgan de suport administratiu i tècnic del Consell General i, especialment, del director general del Servei de Salut o del titular de l’òrgan directiu d’aquest.

 

Exerceix específicament les funcions següents:

  1. Ordenació i organització administratives.
  2. Prestar assessorament jurídic.
  3. Determinació de les actuacions per a la racionalització i simplificació dels procediments i mètodes de treball en el marc definit per la Direcció General o l'òrgan de direcció.
  4. La direcció i supervisió dels serveis d’inspecció mèdica i farmacèutica.
  5. La tramitació dels procediments de responsabilitat patrimonial.
  6. En general, totes aquelles que li atribueix la normativa vigent i les que expressament li siguin delegades.
Enllaços externes