Direcció de Gestió i Pressupostos

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Direcció de Gestió i Pressupostos

La Direcció de Gestió i Pressupostos depèn de la Direcció general del Servei de Salut de les Illes Balears.

Responsable

Yago Gómez Pérez

Ubicació i Contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600 

Subdireccions
 
Funcions

a) Coordinar l'elaboració de l'avantprojecte de pressupost del Servei de Salut i la distribució de crèdits per centres de despesa.

b) Aprovar la tramitació de les sol·licituds de modificació de crèdits pressupostaris.

c) Supervisar la gestió econòmica i pressupostària de tots els centres de despesa del Servei de Salut i fer-ne el seguiment.

d) Dirigir i coordinar la política de tresoreria i fer-ne el seguiment, i gestionar els drets econòmics i el pagament de les obligacions, a més de coordinar i supervisar els instruments per executar-les.

e) Supervisar el compliment del contracte de gestió en el seu àmbit competencial.

f) Col·laborar amb la Direcció de Coordinació Administrativa per establir l'estratègia de compres i aprovisionament.

g) Col·laborar amb la Direcció de Coordinació Administrativa per definir el pla d'infraestructures del Servei de Salut.

h) Col·laborar amb la Direcció de Recursos Humans per dissenyar les polítiques de personal.

i) Col·laborar amb la Direcció d'Assistència Sanitària per analitzar l'avaluació econòmica i l'impacte pressupostari de les distintes prestacions.

j) Gestionar, coordinar, supervisar, avaluar i informar sobre els projectes corporatius amb fons europeus o altres fons de finançament externs.

k) Mantenir relacions amb els distints finançadors autonòmics, estatals o europeus.

l) Avaluar els expedients de despeses que puguin generar noves despeses recurrents.

m) Avaluar l'impacte econòmic, en termes de sostenibilitat financera, de les despeses recurrents i l'encaix d'aquestes a mitjà termini en el pla pressupostari dels projectes corporatius.

n) Autoritzar prèviament les contractacions estratègiques proposades per qualsevol centre gestor del Servei de Salut.

o) Dirigir i coordinar les subdireccions que té a càrrec seu.

p) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció General.