Subdirecció de Gestió i Governança de la Dada

Subdirecció de Gestió i Governança de la Dada

La Subdirecció de Gestió i Governança de la Dada del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependència de la Direcció de Gestió i de Pressupostos.

Responsable

Antoni Joan Colombàs i Salas

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971 17 56 00

Funcions

a) Planificar la gestió de les dades dels sistemes de informació assistencials i econòmics del Servei de salut per impulsar la homogeneïtzació i l'extracció de dades a les diferents àrees de negoci.

b) Impulsar un model de gestió de la dada que permeti relacionar activitat, recursos humans i despesa econòmica.

c) Promoure i desenvolupar els quadres de comandament dels diferents àmbits i departaments del Servei de Salut per donar resposta d'informació a tots els seus sectors i àmbits.

d) Coordinar el Servei de Documentació Clínica, DOCLIB, amb les funcions que té assignades.

e) Impulsar indicadors de gestió a nivell qualitatiu que permetin mesurar la qualitat dels serveis prestats.

f) Fomentar l'ús prospectiu de les dades per desenvolupar sistemes basats en models predictius.

g) Promoure l'ús transversal de les dades entre departaments, àrees i sectors per compartir coneixement.

h) Definir i gestionar des dels punts de vista funcional i tècnic els sistemes de repositori de dades del Servei de Salut.

i) Fomentar un model únic entre diferents sistemes d'explotació de dades de les gerències i impulsar els sistemes de magatzem de dades del Servei de Salut perquè siguin explotables i utilitzables per les diferents gerències.

j) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Gestió i Pressuposts i les que li siguin delegades expressament.