Subdirecció de Transformació, Innovació i Salut Digital

Subdirecció de Transformació, Innovació i Salut Digital

La Subdirecció de Transformació, Innovació i Salut Digital del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependència de la Direcció de Gestió i de Pressupostos.

Responsable

 Miguel Ángel Benito Tovar

Ubicació i contacte

Carrer de Ses Escoles s/n Bendinat, 07184 - Calvià
Tel. 971426530

Estructura

Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions (DTIC) 

Coordinació d'Innovació i Projectes Corporatius

Funcions

a) Definir i impulsar la cartera de serveis de la Subdirecció i també els indicadors i els quadres de comandament.

b) Definir i impulsar un pla de transformació digital del Servei de Salut.

c) Dissenyar, implementar i coordinar un pla estratègic de sistemes d'informació, un pla estratègic de seguretat de la informació i un pla director de tecnologies de informació i comunicacions del Servei de Salut alineats amb els objectius estratègics i operatius.

d) Establir i promoure la política de seguretat i els estàndards mínims i comuns relatius a la seguretat de la informació d'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i la normativa específica en matèria de seguretat de la informació i ciberseguretat.

e) Liderar i impulsar el Comitè de Salut Digital del Servei de Salut amb la participació de la Direcció d'Assistència Sanitària, la Direcció de Gestió i Pressuposts i la Subdirecció de Gestió i Governança de la Dada.

f) Coordinar els comitès de seguretat de la informació corporatius i de les gerències.

g) Coordinar la Comissió de Valoració d'Innovació Tecnològica (CVIT).

h) Planificar, gestionar els projectes, executar i/o coordinar qualsevol iniciativa que es dugui a terme en l'àmbit dels sistemes d'informació sanitaris i de gestió, de les tecnologies de la informació i de les tecnologies sanitàries en el Servei de Salut i en les entitats adscrites.

i) Proposar les inversions i les dotacions de recursos humans necessaris per implantar els plans definits.

j) Elaborar una proposta anual que abasti totes les necessitats de contractació de béns i serveis que afectin la Subdirecció.

k) Elaborar els plecs tècnics i altres documents necessaris com a responsable i promotor dels contractes.

l) Donar suport a l'elaboració dels plecs tècnics i altres documents necessaris per a l'adquisició, l'arrendament i el manteniment de béns i serveis en matèria de sistemes i tecnologies de la informació i sanitària en l'àmbit del Servei de Salut.

m) Autoritzar els projectes i les propostes d'adquisició, arrendament i manteniment de béns i serveis en matèria de sistemes i tecnologies de la informació i sanitària en l'àmbit del Servei de Salut.

n) Avaluar tots els acords contractuals amb les empreses tecnològiques que donen suport al Servei de Salut i fer-ne el seguiment.

o) Impulsar l'ús de les noves tecnologies i la tramitació electrònica en el sistema sanitari.

p) Impulsar i promoure la implantació dels serveis de telemedicina.

q) Impulsar i promoure el desenvolupament de la intel·ligència artificial en l'àmbit del Servei de Salut.

r) Promoure els plans de formació i capacitació dels professionals del Servei de Salut en l'ús de les solucions i les eines corporatives.

s) Garantir als usuaris el dret a la informació, el dret d'accés a les dades assistencials per mitjans telemàtics i el dret a la relació electrònica amb l'Administració implantant serveis telemàtics, la seu electrònica i portals web.

t) Garantir la interoperabilitat i la qualitat de les dades entre els sistemes d'informació.

u) Mantenir la disponibilitat física i operativa dels sistemes informàtics i de les xarxes de comunicacions.

v) Planificar, organitzar i controlar els recursos tecnològics assignats a la Subdirecció.

w) Coordinar funcionalment al personal adscrit als serveis d'informàtica de les gerències.

x) Coordinar les iniciatives de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de les tecnologies de la informació i de la comunicació sanitàries i supervisar la plataforma tecnològica que doni suport a aquestes activitats dins el sistema públic de salut de les Illes Balears, en coordinació amb les unitats competents en la matèria.

y) Identificar estratègies d'evolució i innovació i proposar mesures per a la innovació i la transformació de processos per mitjans tecnològics.

z) Col·laborar amb la Subdirecció de Gestió i Governança de la Dada en la implantació dels espais de dades, la definició dels quadres de comandament i la implantació de polítiques d'ús de les dades.

aa) Col·laborar amb el delegat de Protecció de Dades del Servei de Salut en l'adequació de la normativa de protecció de dades, l'elaboració d'avaluacions d'impactes de privacitat, les auditories periòdiques i la gestió dels incidents i les bretxes de seguretat que es puguin produir en l'organisme.

bb) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Gestió i Pressuposts i les que li siguin delegades expressament.