Subdirecció de Comptabilitat i Anàlisis

Subdirecció de Comptabilitat i Anàlisis

La Subdirecció de Comptabilitat i Anàlisis del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependència de la Direcció de Gestió i de Pressupostos.

Responsable

Andreu Díaz Rubio

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971 17 56 00

Funcions

a) Elaborar l'avantprojecte del pressupost del Servei de Salut i la distribució de crèdits per centres de despesa.

b) Elaborar, tramitar i efectuar les propostes de modificació de crèdits pressupostaris.

c) Coordinar la gestió econòmica i pressupostària de tots els centres de despesa del Servei de Salut i fer-ne el seguiment.

d) Definir, dirigir, coordinar i executar la política de tresoreria i fer-ne el seguiment, i gestionar els drets econòmics i el pagament de les obligacions, a més de coordinar i supervisar els instruments per executar-les.

e) Executar el contracte de gestió en el seu àmbit competencial i fer-ne el seguiment.

f) Dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir la cooperació i la col·laboració amb els òrgans de control financer intern i extern.

g) Dur l'inventari del patrimoni.

h) Analitzar els costs i fer-ne el seguiment, a més de l'avaluació interna de la gestió econòmico-pressupostària.

i) Elaborar el compte anual del Servei de Salut.

j) Organitzar i dirigir la comptabilitat del Servei de Salut de conformitat amb les directrius del règim general de comptabilitat pública.

k) Avaluar i analitzar els projectes corporatius. l) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Gestió i Pressuposts i les que li siguin delegades expressament.

Memòries pressupostàries