Comissió Autonòmica de Cures

Servei de Salut de les Illes Balears

Comissió Autonòmica de Cures

la Comissió Autonòmica de Cures va ser creada l’any 2008 com a òrgan col·legiat assessor de la Direcció d'Assistència Sanitària i hi estan representats tots els centres i àmbits assistencials mitjançant les gerències territorials. Té la missió de promoure l’excel·lència en les cures infermeres que s'ofereixen als ciutadans de les Illes Balears a través de la proposta i l’impuls de projectes que ajudin a millorar la qualitat assistencial i la continuïtat de cures, garantint la pràctica clínica basada en l’evidència

La Comissió està formada per les direccions infermeres de totes les gerències del Servei de Salut de les Illes Balears i hi participen les direccions infermeres de la xarxa pública.

Es convoca de manera ordinària cada trimestre i, de manera extraordinària, quan algun dels integrants ho sol·licita.

Enllaços d'interès

Centres compromesos amb l'excel·lència en cures (BPSO)