Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Micro LOPD

Butlletí núm.77 - Sessions «Micro LOPD»

Durant el mes de juny de 2020, l'Oficina de Seguretat ha impartit, com a fita en el seu pla de formació anual, les denominades sessions «Micro LOPD». Aquest nou format tracta de difondre, des d'un punt de vista de la protecció de dades, la manera d'actuar davant situacions comunes i molt concretes sobre les quals hi ha certa incertesa operativa i no es disposa d'una directriu clara.

 

Atenció a les telefonades

La comunicació per via telefònica ens permet transmetre molta informació en poc temps, i la flexibilitat i el baix cost fan d'aquesta un dels mitjans de comunicació per excel·lència. No obstant això, cal tenir una cura especial amb la informació que es transmet per mitjà d'aquest canal, especialment quan es tracta de dades relacionades amb la salut dels ciutadans.

Informació sobre la ubicació de pacients

La informació sobre la ubicació de pacients és de gran utilitat i ajuda per a familiars i visitants, però, en alguns casos, donar aquesta informació pot vulnerar els drets i les llibertats dels afectats quant al seu desig d'intimitat i protecció de dades personals. Per aquest motiu, l'Oficina de Seguretat planteja un mecanisme que permeti als pacients la possibilitat d'escollir si la informació sobre la seva ubicació pot ser o no compartida amb terceres persones.

Emissió de justificants a pacients i acompanyants

Els justificants mèdics acrediten l'assistència sanitària i són habitualment requerits pels ciutadans quan han de justificar la seva absència laboral motivada per malaltia que els afecta a ells mateixos o a un familiar. L'Oficina de Seguretat proposa un protocol perquè aquest justificants incloguin únicament la informació mínima necessària per poder acreditar l'absència i que siguin expedits només a aquelles persones que estiguin autoritzades.

Instal·lació de dispositius de videovigilància

La seguretat i la vigilància no són incompatibles amb el dret fonamental a la protecció de la imatge com a dada personal. Per això, el Servei de Salut de les Illes Balears estableix les pautes i requisits que s’han de tenir en compte durant la instal·lació de dispositius de videovigilància i també durant el tractament de les imatges amb la finalitat de preservar la seguretat dels seus béns, instal·lacions i persones.

Sol·licituds d'informació de registres d'accessos (SIRA)

Cada vegada són més comunes les sol·licituds d'informació dels registres d'accés a la història clínica dels pacients i per aquest motiu s'ha establert un criteri adequat i homogeni per a totes les entitats i centres dependents vinculats al Servei de Salut de les Illes Balears.

Gestió de drets dels interessats

L'entrada en vigor del RGPD i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades personals ha introduït canvis en la gestió de drets de protecció de dades dels interessats, incloent, entre d’altres exigències, nous drets i terminis en la tramitació d'aquestes sol·licituds. Per aquest motiu, l'Oficina de Seguretat tracta de difondre l'actualització del protocol habitual a les exigències de la normativa vigent en protecció de dades.

Preguntes freqüents

Clicant en aquest enllaç podreu accedir al document amb les preguntes sorgides durant les sessions.