Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí nú. 32 - any 2014 - Llei de protecció de dades: moviment internacional de dades

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU analitzarem la regulació de les transferències internacionals de dades, quins requisits han de complir, quines excepcions habiliten la transferència i quines són les decisions de la Comissió Europea en aquest sentit, amb menció a les entitats adherides als acords de port segur amb els Estats Units.

 

Entenem per transferència internacional de dades el tractament que suposa una transmissió de les dades fora del territori de l’Espai Econòmic Europeu, independentment que sigui una comunicació de dades o un tractament de dades per compte d’un responsable establert al territori espanyol.

El primer requisit perquè es pugui fer la transferència de dades és que el responsable (en el nostre cas, el Servei de Salut) tengui la preceptiva autorització del director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD). Aquesta autorització es pot atorgar si el responsable (exportador) aporta un contracte escrit amb l’importador en el qual es recullin les garanties previstes en les clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament estabits a tercers països o les clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals a un tercer país, aprovades per la Comissió Europea.

 

Tanmateix, també s’estableixen excepcions, gràcies a les quals es permet fer una transferència internacional sense aquesta autorització:

 • L’estat on es troba l’importador de dades ofereix un nivell adequat de protecció en matèria de protecció de dades. Respecte d’això, avaluar i determinar si el nivell de protecció és adequat o no correspon a les entitats següents:
  • La Comissió Europea ha reconegut el nivell de protecció adequat d’Andorra, l’Argentina, el Canadà, l’illa de Man, les illes de Guernsey i Jersey, les Illes Fèroe, Israel, Suïssa i els Estats Units (només les entitats adherides a l’acord de port segur).
  • El director de l’AEPD, en cada cas concret, prenent en consideració la naturalesa de les dades, la finalitat i la durada del tractament o dels tractaments prevists, el país d’origen i el país de destinació final, i també les mesures de seguretat en vigor en aquests països.
 • Així mateix, es permet fer transferències internacionals de dades sense l’autorització quan hi concorri algun d’aquests supòsits:
  • La transferència internacional resulta d’un tractat o conveni del qual Espanya és part.
  • Es fa a l’efecte de prestar o demanar auxili judicial internacional.
  • És necessària per a la prevenció o el diagnòstic mèdic, la prestació d’assistència sanitària o tractament mèdic o la gestió de serveis sanitaris.
  • Es refereix a transferències dineràries de conformitat amb la seva legislació específica.
  • La persona interessada ha atorgat el consentiment inequívoc.
  • És necessària per executar un contracte entre l’afectat i el responsable del fitxer o per adoptar mesures precontractuals a petició de la persona afectada.
  • És necessària per subscriure o executar un contracte en interès de la persona afectada pel responsable i un tercer.
  • És necessària o exigida legalment per salvaguardar un interès públic.
  • Quan la transferència sigui necessària per reconèixer, exercir o defensar un dret en un procés judicial.
  • Quan s’efectua a petició d’una persona amb interès legítim mitjançant un registre públic i està d’acord amb la seva finalitat.

Us informam que, a fi d’atendre la demanda dels usuaris, hem ampliat fins al divendres 1 d’agost el final de l’edició actual del Curs en línia del Codi de bones pràctiques, al qual podeu accedir per mitjà de la plataforma de formació: https://formacio.ssib.es