Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí núm. 26 - any 2014 - Llei de protecció de dades: accés a dades per compte de tercers

Com a continuació del BUTLLETÍ INFORMATIU anterior, en aquest número tractarem sobre un altre dels principis generals de la protecció de dades: l’accés a dades per compte de tercers.

 

L’article 12.1 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i l’article 20.1 del reglament que la desplega (Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre) distingeixen la “cessió o comunicació de dades” de la figura de l’“accés a dades per compte de tercers” o “encarregat del tractament”. Així doncs, disposa que no es considera comunicació de dades l’accés d’un tercer a les dades de caràcter personal sempre que es compleixin aquests requisits:

 • Quan l’accés sigui necessari per a la prestació d’un servei al responsable.
 • Quan es compleixin els aspectes formals i de contingut prevists expressament en l’article 12 de la LOPD.
 • Quan no s’estableixi un nou vincle entre el tercer que tracta les dades i els titulars de les dades que són objecte de tractament pel tercer.

 

El tractament de les dades que s’ajusti a aquestes consideracions no requereix que el responsable compleixi les obligacions següents:

 • Consentiment per transmetre les dades al tercer o permetre-li-hi l’accés.
 • Informació a la persona interessada sobre quina és la finalitat de la transmissió o de l’accés i sobre el tipus d’activitat que el tercer acompleix.

 

L’article 12.2 de la LOPD estableix els aspectes formals i de contingut que cal tenir en compte per formalitzar la relació entre el responsable i l’encarregat del tractament:

 • Formals: cal que hi hagi un contracte escrit o alguna altra forma que permeti acreditar-ne el contingut.
 • De contingut, pels quals el contracte ha de recollir expressament els aspectes següents:
  • L’obligació de l’encarregat del tractament de tractar les dades de caràcter personal únicament d’acord amb les instruccions dictades pel responsable.
  • La prohibició d’aplicar-les o utilitzar-les amb una finalitat diferent de la que figuri en el contracte.
  • La prohibició de comunicar-les a tercers, ni tan sols per conservar-les.
  • Les mesures de seguretat que s’han d’implementar sobre els actius i els recursos que participin o intervenguin en el tractament (equips informàtics, persones, xarxes de comunicacions, instal•lacions i locals, etc.).
  • L’obligació de l’encarregat del tractament de tornar o destruir les dades de caràcter personal objecte del tractament i els suports i els documents que els continguin, una vegada complerta la prestació contractual.

 

En el cas que l’encarregat del tractament destini les dades a una altra finalitat, les comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte, serà considerat també com a responsable del tractament, per la qual cosa haurà de respondre de les infraccions en què hagués incorregut personalment.

 

Finalment, l’article 20.2 del reglament de la LOPD disposa que el responsable ha de vetlar perquè l’encarregat del tractament tengui prou garanties per complir les exigències i les mesures de seguretat establertes.

 

Per ampliar aquesta informació, consultau el Codi de bones pràctiques en l’ús dels sistemes d’informació i el tractament de dades de caràcter personal, que és a la vostra disposició a l’Àrea de Seguretat de la Informació del Portal del Servei de Salut, accessible des de: Codi de bones pràctiques en tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)

 

Tot l’equip de l’Oficina de Seguretat us desitja ¡ BON ANY!