Protecció de dades personals

Registre d'activitats de tractament de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

El Servei de Salut de les Illes Balears compleix l'article 30 del Reglament general de protecció de dades (RGPD) publicant el «Registre d'activitats de tractament (RAT) de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears».


01

Nom del tractament

Atenció a usuaris


 • Finalitat del tractament

  Gestió de queixes i suggeriments, sol·licituds d'informació i agraïments.
  Atenció al ciutadà

 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE
  • Adreça
  • Nacionalitat
  • Població
  • Telèfon
  • Correu electrònic
  • Telèfon de contacte
  • Data de naixement
  • Número d'Història Clínica
  • Número d'afiliació
  • Dades de salut
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans
  • Treballadors 
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 c) El tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
  Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 

 •  Categoria de destinataris

  Altres òrgans de la Comunitat Autònoma

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.02

Nom del tractament

Comunicació i premsa


 • Finalitat del tractament
  • Gestió dels comunicats i publicació de notes de premsa.
  • Publicació de notícies i esdeveniments en xarxes socials.
 • Categoria de dades personals
  • Imatge i/o veu
  • Nom i llinatges
  • Telèfons
  • Adreça postal
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Identitat electrònica 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Autors i titulars d'articles
  • Pacients
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals

 • Categoria de destinataris

  No estan previstes comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.03

Nom del tractament

Control sanitari de passatgers en ports i aeroports de les Illes Balears


 • Finalitat del tractament
  • Vigilància i control sanitari per la pandèmia provocada per la COVID-19.
  • Garantir la prestació dels serveis ordinaris o extraordinaris amb la finalitat de garantir el control sanitari de l'entrada de passatgers en els ports i aeroports de les Illes Balears.
  • Usos estadístics i investigació sanitària.
 • Categoria de dades personals
  • Dades identificadores
  • Dades de contacte
  • Dades laborals
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades

  Viatgers que entrin a les Illes Balears.

 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  Art. 6.1.e), el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  Art. 9.1.i), el tractament de categories especials per raons d'interès públic essencial en l'àmbit de la salut pública.
  Art. 9.1.g), el tractament és necessari per raons d'un interès públic essencial.
  Art. 9.1.h) el tractament és necessari per a finalitats de medicina preventiva. 

  La normativa que habilita la base legal del tractament és la següent: 

  • La Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.
  • La Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública.
  • La Resolució d'11 de novembre de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya. El formulari de control sanitari en format paper contemplat en aquesta podrà ser utilitzat de manera excepcional i durant el període d'un mes.
  • El Decret 21/2020, de 14 desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen limitacions a l'entrada a les Illes Balears de persones procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i per fer front a la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19.
  • La Resolució de la consellera de Salut i Consum de 18 de març de 2021 per la qual s'estableixen mesures sanitàries específiques per donar seguretat en l'accés a les Illes Balears de persones residents o visitants per algun motiu justificat.
  • La Resolució de 4 de juny de 2021 de la Direcció General de Salut Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya, a l'empara del contemplat en l'article primer del Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig , i de l'establert en l'article 52 de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública.
  • El Decret 33/2021, de 9 d'abril, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen mesures temporals i excepcionals per raó de salut pública per a la contenció de la COVID-19 a totes les Illes Balears, a l'empara de la declaració de l'estat d'alarma, i de modificació del Decret 21/2020, de 14 de desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen limitacions a l'entrada a les Illes Balears de persones procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma i per fer front a la situació d'emergència sanitària provocada per la COVID-19.
  • El Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, pel qual s'adopten mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2.
  • La Resolució de 4 de juny de 2021 de la Direcció general de Salut Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya.
  • La Resolució de 8 de juny de 2021 de la Direcció general de Salut Pública, per la qual es modifica la de 4 de juny de 2021, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d'entrada d'Espanya, a l'empara del contemplat en l'article primer del Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig i de l'establert en l'article 52 de la Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública.
  • L'Acord del Consell de Govern de 28 de juny de 2021 pel qual s'estableixen condicions excepcionals per a l'organització, reserva i venda de viatges organitzats a grups de persones, en les Illes Balears, per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant tot el mes de juliol de 2021 i es prorroga l'eficàcia de les mesures que es contenen en l'Acord del Consell de Govern de 18 de juny de 2021 pel qual s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar a cadascuna de les illes.
  • Acord del Consell de Govern de 8 de setembre de 2021 pel qual s'estableix la mesura excepcional de control a l'entrada de persones a les Illes Balears procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 fins al dia 31 d'octubre de 2021.
    
 •  Categoria de destinataris

  Àrees i dependències de sanitat de les delegacions i subdelegacions del Govern. Altres organismes o administracions sanitàries i autoritats sanitàries d'altres països.

 •  Transferències internacionals de dades

  Es compartiran les dades necessàries per dur a terme labors d'investigació epidemiològica i vigilància en salut pública amb altres organismes o administracions sanitàries i les autoritats sanitàries d'altres països de la UE/EEE i resta de països.

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica04

Nom del tractament

Formació i docència


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de l'activitat formativa i docent i control dels cursos que s'imparteixen.
  • Elaboració d'informes d'acompliment en els casos d'avaluació de residents.
  • Formació del personal.
 • Categoria de dades personals
  • Telèfons
  • Nom i llinatges
  • Signatura
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Adreça postal
  • Formació, titulacions i experiència professional 
 • Categories de titulars de les dades
  • Professionals
  • Docents 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 b) El tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.

  RGPD 6.1 a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.
  RGPD 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

  (Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i altra legislació vigent en matèria sanitària.)
  Reial decret 1142/2007, de 31 d'agost, pel qual es determina la composició i funcions de la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries i es regula el sistema d'acreditació de la formació continuada.
  Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

 • Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals 
 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.05

Nom del tractament

Gestió de drets dels interessats


 • Finalitat del tractament

  Atendre les sol·licituds dels interessats en l'exercici dels drets que estableix el Reglament general de protecció de dades.

 •  Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE
  • Fotocopia DNI/NIE
  • Document acreditatiu de representació (menors)
  • Domicili
  • Telèfon
  • Correu electrònic 
 •  Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans
  • Representants legals
  • Familiars 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període determinat. S'aplicaran els terminis establerts en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Reglament general de protecció de dades i Llei orgànica 3/2018)

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal
  (Reglament general de protecció de dades)

 •  Categoria de destinataris
  • Òrgans judicials
  • Forces i cossos de seguretat de l'Estat
  • Defensor del Poble
  • Entitats sanitàries 
 • Transferències internacionals de dades

  A serveis de salut de països tercers

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.06

Nom del tractament

Gestió d'incidències


 • Finalitat del tractament

  Gestió i control d'incidències relacionades amb els sistemes d'informació reportades per usuaris o detectats per les eines i aplicacions utilitzades pel Servei de Salut de les Illes Balears en l'àmbit de les TIC.

 •  Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges ¡
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Telèfons
  • Imatge i/o veu
  • Adreça postal
  • Número de registre personal
  • Signatura electrònica
  • Identificador d'usuari 
 •  Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Ciutadans
  • Proveïdors 
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD: 6.1.c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal

  (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l’administració electrònica, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE)

 • Categoria de destinataris

  No estan previstes comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.07

Nom del tractament

Gestió de la vacunació de SARS-COV-2/COVID-19


 • Finalitat del tractament

  Gestió del procés administratiu de vacunació contra el SARS-COV-2/COVID-19 dels ciutadans de les Illes Balears.

 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI
  • CIP autonòmic
  • Telèfon
  • Adreça postal  
 •  Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Treballadors 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Període determinat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament

  (Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i d’altra legislació vigent en matèria sanitària).

 • Categoria de destinataris

  Les seves dades personals poden ser comunicats a altres òrgans de la Comunitat Autònoma, àrees i dependències de sanitat de les delegacions i subdelegacions del Govern.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.08

Nom del tractament

Gestió de la prestació farmacèutica


 • Finalitat del tractament

  Gestió i control de la prescripció de medicaments, visats i despesa farmacèutica de les Illes Balears.

 •  Categoria de dades personals
  • DNI/CIF
  • Número de la Seguretat Social o de la mutualitat
  • Nom i llinatges
  • TSI i número de col·legiat
  • Signatura electrònica
  • Dades de característiques personals
  • Dades de salut e salud
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Treballadors 
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD: 6.1.c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal

  (Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut; Llei 7/1998, de 12 de novembre, d'ordenació farmacèutica de les Illes Balears)

 •  Categoria de destinataris

  No estan previstes comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.09

Nom del tractament

Gestió de personal


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de la contractació del personal.
  • Gestió de nòmines, prestacions socials de personal i serveis interns.
  • Gestió d'expedients administratius relacionats amb la gestió de recursos humans.
  • Gestió sancionadora. 
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DN/NIE
  • Adreça postal
  • Adreça electrònica
  • Estat civil
  • Data de naixement
  • Número SS o de la mutualitat
  • Titulació
  • Document acreditatiu del número de compte
  • Dades bancàries
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals 
  RGPD 6.1 c) El tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
   
  (Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut; Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut). 

 •  Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
  • Sindicats i juntes de personal
  • Bancs, caixes d'estalvis i caixes rurals
  • Hisenda pública i administració tributària
  • Òrgans de la Seguretat Social 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.10

Nom del tractament

Gestió de prestacions


 • Finalitat del tractament

  Gestió administrativa i control de les prestacions ofertes als usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears.

 •  Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE
  • Telèfon
  • Correu electrònic
  • Adreça postal
  • CIP
  • Número de compte
 •  Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Representants legals 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

  (Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut; Decret 41/2009, de 26 de juny, pel qual es regula la prestació ortoprotètica; Decret 41/2004, de 23 d'abril, pel qual es regulen les compensacions per desplaçament dels usuaris del Servei de Salut de les Illes Balears)

 • Categoria de destinataris

  Entitats bancàries

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.11

Nom del tractament

Gestió de reclamacions i demandes


 •  Finalitat del tractament
  • Gestió de demandes i processos de responsabilitat administrativa, judicial, civil, penal o patrimonial.
  • Procediment administratiu. 
 •  Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • Document identificador
  • Adreça postal
  • Targeta sanitària
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Representants legals, advocats, procuradors i notaris
  • Treballadors
  • Pacients
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades seran conservades durant el temps que puguin ser requerits per control o fiscalització de l'entitat pública competent (organisme de la Seguretat Social, Agència Tributària, jutjats o tribunals).

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

  (Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en relació amb el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.)

 • Categoria de destinataris
  • Notaris, advocats i procuradors
  • Òrgans judicials 
 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.12

Nom del tractament

Gestió de torns


 • Finalitat del tractament

  Gestió dels torns i control horari del personal.

 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • Telèfons
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Adreça postal 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Proveïdors 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 b) El tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.

 • Categoria de destinataris

  No estan previstes comunicacions de dades.

 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.13

Nom del tractament

Gestió d'usuaris


 •  Finalitat del tractament

  Gestió de les identitats electròniques i autoritzacions d'accés als sistemes d'informació.

 • Categoria de dades personals
  • Nom i llinatges
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Adreça postal
  • Signatura
  • Imatge i/o veu
  • Telèfon
  • Signatura electrònica
  • Empremta digital
  • Identificador d'usuari
  • Adreça IP
  • Detalls de l'ocupació 
 • Categorías de titulares de los datos
  • Treballadors
  • Proveïdors 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 b) El tractament necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part.

 •  Categoria de destinataris

  No estan previstes comunicacions de dades.

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.14

Nom del tractament

Gestió de la COVID-19


 • Finalitat del tractament
  • Seguiment i vigilància epidemiològica de la COVID-19 per a prevenir i evitar situacions excepcionals d'especial gravetat.
  • Realitzar un seguiment de casos i els seus contactes estrets des del punt de vista clínic i epidemiològic.
  • Obtenir informació sobre la pandèmia produïda per la COVID-19.
  • Conèixer l'evolució d'aquesta infecció entre la població, per a orientar les mesures de salut pública futures relacionades amb el control de la COVID-19.
  • Verificar que l'usuari es trobi en la comunitat autònoma en què declara estar (geolocalització).
  • Recerques mèdiques, científiques i històriques que siguin precises dur a terme, entre altres objectius, per a prevenir i detectar situacions similars que puguin tenir lloc en el futur.
 •  Categoria de dades personals
  • Nom i llinatges
  • Adreça correu electrònic
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Dades de salut
  • Telèfon
  • Geolocalització
  • Dades demogràfiques
 •  Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Ciutadans
  • Pacients
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió
  • Mentre siguin necessaris per al seguiment i contenció de la pandèmia, així com per donar suport a l'administració en la gestió dels serveis d'emergència i de salut.
  • Mentre persisteixi la situació d'emergència sanitària, en funció de l'evolució de la situació epidemiològica i d'acord amb les instruccions o directrius de l'autoritat sanitària.
  • En cas el cas de les dades de geolocalització, fins que l'usuari no retiri el consentiment.
 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals 
  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
   
  RGPD 6.1 b) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física. 
   
  En relació amb el tractament de dades de salut, al seu torn, per les circumstàncies previstes en l'art.9.2 RGPD, lletres g) i i), que fan referència a un interès públic «essencial», «en l'àmbit de la salut pública, com la protecció enfront d'amenaces transfrontereres greus per a la salut».

  (Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat; Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública; Llei orgànica 3/1986, de 14 d'abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública; Llei 16/2003, de 28 de maig, de Cohesió i Qualitat del Sistema Nacional de Salut).

 •  Categoria de destinataris
  • Entitats sanitàries
  • Forces i cossos de seguretat
  • Òrgans judicials
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.15

Nom del tractament

Gestió econòmica de l'activitat amb tercers


 •  Finalitat del tractament
  • Gestió de la facturació per serveis d'assistència sanitària a pacients o a terceres persones (asseguradores o mútues).
  • Pagaments de serveis assistencials prestats per terceres persones concertades amb el Servei de Salut.
  • Gestió de trasllats de pacients.
  • Gestió economicofinancera pública: gestió de la facturació.
 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE
  • Telèfon
  • Matrícula vehicle
  • Número de la  SS/mutualitat
  • Data de naixement
  • Codi beneficiari
  • Número TSE
  • Codi d'institució
  • Nom del pagador
  • Llinatges del pagador
  • Adreça de facturació
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Asseguradores i mútues 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals 
  RGPD 6.1 c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
  RGPD 6.1 i) el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
   
  (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; i, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). 

 •  Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
  • Entitats sanitàries
  • Entitats asseguradores (podent estar algunes situades en tercers països) 
 • Transferències internacionals de dades

  Entitats asseguradores situades en tercers països (sempre que el pacient sol·liciti expressament que sigui aquesta l'encarregada de pagar l'assistència sanitària rebuda)

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.16

Nom del tractament

Gestió sanitària


 •  Finalitat del tractament
  • Gestió i explotació d'informació sanitària per a l'adequació de l'activitat assistencial.
  • Gestió i control sanitari.
 • Categoria de dades personals
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Adreça postal
  • Targeta sanitària
  • Número de la Seguretat Social o de la mutualitat
  • Nom i llinatges
  • Telèfons
  • Codi d'identificació autonòmica sanitària (CIAS)
  • Salut
  • Vida sexual 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Treballadors
  • Ciutadans 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Període determinat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

  (Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient).

 •  Categoria de destinataris

  Altres òrgans de l'Administració de l'Estat

 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.17

Nom del tractament

Història Clínica


 • Finalitat del tractament

  Gestió de les dades de pacients per garantir una assistència sanitària correcta.

 • Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE/Document identificador
  • Número SS
  • Telèfons
  • Adreça postal
  • Número targeta sanitària
  • Número d'HC
  • Imatges/enregistraments
  • Signatura electrònica
  • Dades de salut
  • Vida sexual
  • Circumstàncies socials 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Treballadors
  • Familiars
  • Tercers 
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Període determinat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)
  • RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  • RGPD 6.1 c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  • RGPD.- Article 6. 1. d) el tractament és necessari per a protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona.


  (Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i d’altra legislació vigent en matèria sanitària).

 •  Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Òrgans de la Seguretat Social
  • Entitats sanitàries as
 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.18

Nom del tractament

Història de clínica compartida


 •  Finalitat del tractament

  Gestió de la Història de Salut centralitzada del Servei de Salut de les Illes Balears

 • Categoria de dades personals
  • Adreça postal
  • Targeta sanitària
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Nom i llinatges
  • Imatge i/o veu
  • Número de la Seguretat Social o de la mutualitat
  • Número de registre personal
  • Marques físiques
  • Telèfons
  • Data de naixement
  • Sexe
  • Característiques físiques o antropomètriques
  • Número de la història clínica
  • Vida sexual; origen racial o ètnic; salut
  • Circumstàncies socials: aficions i estils de vida
 •  Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Treballadors 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Període determinat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  RGPD 6.1 c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

  (Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i altra legislació vigent en matèria sanitària).

 • Categoria de destinataris

  Altres òrgans de la Comunitat Autònoma

 • Transferències internacionals de dades
  • Suïssa: entitats sanitàries participants en el programa epSOS (Federal Office of Public Health, Els Hôpitaux universitaires de Genève)
   Supòsit: és necessari per a la prevenció, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència sanitària, tractament mèdic o bé la gestió de serveis sanitaris.
  • Turquia: entitats sanitàries participants en el programa epSOS (Ministry of Health, Turkey).
   Supòsit: és necessari per a la prevenció, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència sanitària, tractament mèdic o bé la gestió de serveis sanitaris.
 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.19

Nom del tractament

Incapacitat temporal


 •  Finalitat del tractament

  Gestió de l'Historial Mèdic i informes de baixa i alta durant els períodes d'incapacitat temporal, incloses les tasques d'inspecció mèdica.

 •  Categoria de dades personals
  • DNI/CIF
  • Número de la Seguretat Social o de la mutualitat
  • Nom i llinatges
  • Adreça
  • TSI
  • Número de col·legiat
  • Dades de detalls sobre ocupació
  • Salut 
 •  Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Treballadors 
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Període determinat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal.

  (Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents seixanta-cinc dies de la seva durada)

 • Categoria de destinataris

  Organismes de la Seguretat Social i les previstes per la llei.

 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades.

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.20

Nom del tractament

Investigació sanitària


 •  Finalitat del tractament
  • Gestió de la informació recollida sobre pacients i professionals per a investigacions, estudis, assajos, programes i activitat docent, a fi de desenvolupar les funcions de promoció de la salut, prevenció de les malalties i investigació i docència, complement de la necessària activitat assistencial dels centres del sistema públic sanitari.
  • Investigació epidemiològica i activitats anàlogues.
 •  Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE/Document identificador
  • Número SS
  • Telèfons 
   Adreça postal
  • Núm. targeta sanitària
  • Número d'HC
  • Imatges/enregistraments
  • Dades de salut
  • Vida sexual 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans
  • Treballadors 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 a) L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals.
  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  RGPD 6.1 d) El tractament és necessari per protegir interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física.

  (Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; Reial decret 1090/2015, de 4 de desembre, pel qual es regulen els assajos clínics amb medicaments, els comitès d'ètica de la investigació amb medicaments i el Registre Español d'Estudis Clínics; Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i altra legislació vigent en matèria sanitària; Llei 14/2007, de 3 de juliol, de investigació biomèdica)

 •  Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
  • Entitats sanitàries 
 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.21

Nom del tractament

Laboratoris


 • Finalitat del tractament

  Gestió de dades d'anàlisis clíniques i proves específiques de laboratori i historial clínic

 •  Categoria de dades personals
  • Signa/petjada
  • Núm. de la Seguretat Social o de la mutualitat
  • Nom i llinatges
  • Targeta sanitària
  • Núm. de registre personal
  • Telèfon
  • Document d'identitat
  • Adreça
  • Número d'història clínica
  • Data de naixement
  • Edat
  • Sexe
  • Característiques físiques o antropomètriques
  • Salut 
 •  Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Pacients 
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 e) el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  RGPD 6.1 c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

  (Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat; Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i altra legislació vigent en matèria sanitària).

 • Categoria de destinataris
  • Òrgans judicials (ministeri fiscal, jutges o tribunals) en l'àmbit de les funcions que la llei els atribueix expressament.
  • Entitats sanitàries: organismes, centres i serveis de salut per a l'atenció sanitària dels usuaris del Sistema Nacional de Salut.
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma: conselleries o organismes dependents del Govern de les Illes Balears per a l'exercici de competències que versen sobre les mateixes matèries.
  • Altres òrgans competents en matèria sanitària de l'Administració europea 
 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.22

Nom del tractament

Prevenció de conflictes i incidents


 •  Finalitat del tractament

  Gestió de la informació sobre conflictes i incidents esdevinguts en la gerència.

 •  Categoria de dades personals
  • Nom i llinatges
  • Adreça postal
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Número d'Història Clínica
  • Detall de l'episodi
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans
  • Treballadors 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

  (Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors)

 •  Categoria de destinataris
  • Forces i cossos de seguretat de l'Estat
  • Notaris, advocats, procuradors
  • Òrgans judicials 
 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.23

Nom del tractament

Prevenció de riscos laborals


 •  Finalitat del tractament
  • Adaptació dels llocs de treball dels treballadors en funció de l'informe de restriccions
  • Investigació d'accidents laborals
  • Atenció i suport als professionals en matèria d'agressions laborals
  • Esmenar els possibles riscos dels diferents llocs de treball
  • Gestió de la coordinació empresarial 
 •  Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • Número de la SS
  • DNI/NIF
  • Telèfons
  • Dades de salut 
 • Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 • Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

  RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

  (Llei 31/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals)

 •  Categoria de destinataris

  Entitats asseguradores

 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.24

Nom del tractament

Proveïdors


 •  Finalitat del tractament
  • Gestió de la informació de proveïdors per al procés d'adjudicació, selecció i contractació, i els abonaments de serveis derivats del procés.
  • Gestió economicofinancera pública: gestió econòmica i comptable, gestió de la facturació.
  • Procediment administratiu. 
 •  Categoria de dades personals
  • Nom de l'empresa
  • CIF
  • Nom del representant
  • Llinatges del representant
  • DNI/NIE del representant
  • Dades bancàries 
 • Categories de titulars de les dades
  • Proveïdors
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuales 
  RGPD 6.1 c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. 
   
  (Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic; Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària; i, Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària). 

 •  Categoria de destinataris
  • Entitats asseguradores.
  • Hisenda pública i administració tributària.
  • Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals.
 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.25

Nom del tractament

Registre d'atenció primerenca, desenvolupament i salut mental en menors


 • Finalitat del tractament
  • Seguiment i coordinació de les activitats d'atenció dels nens del programa en les activitats de prevenció, detecció, derivació i intervenció.
  • Serveis socials, gestió i control sanitari.
 •  Categoria de dades personals
  • Nom i llinatges
  • Targeta sanitària
  • Telèfon
  • Document d'identitat
  • Adreça
  • Imatge/veu
  • Signatura/empremta
  • Núm. de registre personal
  • Número d'història clínica
  • Dades de família
  • Data de naixement
  • Lloc de naixement
  • Edat
  • Sexe
  • Nacionalitat
  • Llengua materna
  • Característiques físiques o antropomètriques
  • Aficions i estil de vida 
 •  Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans i residents 
 • Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Les dades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.
  RGPD 6.1 c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

  (Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, Llei 5/2003, de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears i altra legislació vigent en matèria sanitària).

 •  Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de l'administració local (ajuntaments i entitats locals) per a l'exercici de competències que versen sobre les mateixes matèries. 
   Altres òrgans de la Comunitat Autònoma: conselleries o organismes dependents del Govern de les Illes Balears per a l'exercici de competències que versen sobre les mateixes matèries.
  • Entitats sanitàries: organismes, centres i serveis de salut per a l'atenció sanitària dels usuaris del Sistema Nacional de Salut.
  • Òrgans judicials (ministeri fiscal, jutges o tribunals) en l'àmbit de les funcions que la llei els atribueix expressament. 
 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.26

Nom del tractament

Registre d'entrada i sortida


 •  Finalitat del tractament

  Gestió de la circulació interior de documents entre les gerències territorials del SSIB i registre de tota aquella documentació d'entrada i sortida per part de pacients i ciutadans.

 •  Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • Adreça postal
  • Adreça electrònica
  • Signatura
  • DNI/NIF
  • Dades de salut 
 •  Categories de titulars de les dades
  • Treballadors
  • Pacients
  • Ciutadans 
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Període determinat. Les dades seran conservades àdhuc després que hagués cessat la formació o pràctiques formatives, durant el temps que puguin ser requerides per a control o fiscalització de l'entitat pública competent (Organisme de la Seguretat Social, Agència Tributària, jutjats o tribunals).

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

  RGPD 6.1 b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuales.

  (Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques)

 • Categoria de destinataris

  Altres òrgans de l'administració pública

 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.27

Nom del tractament

Seguretat i control d'accés a edificis


 •  Finalitat del tractament
  • Control de l'accés a les instal·lacions.
  • Seguretat i control de l'accés a edificis.
 •  Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE
  • Dades biomètriques
  • Imatge
  • Veu 
 •  Categories de titulars de les dades
  • Professionals
  • Proveïdors 
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Període indeterminat. Les dades es mantindran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

  (Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada; Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors)

 •  Categoria de destinataris
  • Forces i cossos de seguretat de l'Estat
  • Òrgans judicials 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.28

Nom del tractament

Selecció i provisió de personal


 • Finalitat del tractament
  • Selecció de personal i provisió de llocs de treball.
  • Promoció i selecció de personal, oposicions i concursos.
 •  Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE
  • Adreça postal
  • Correu electrònic
  • Telèfon
  • Signatura
  • Serveis prestats
  • Formació, titulacions, experiència professional 
 • Categories de titulars de les dades
  • Candidats
  • Treballadors 
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 b) El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. 
  RGPD 6.1 c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament. 
   
  (Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic; Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears; la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut). 

 •  Categoria de destinataris

  Altres òrgans de la Comunitat Autònoma

 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.29

Nom del tractament

Usuaris del portal web corporatiu


 •  Finalitat del tractament

  Gestió dels accessos efectuats al portal web corporatiu en l'àmbit de la prestació de serveis d'administració electrònica disponibles per a la ciutadania

 • Categoria de dades personals
  • Núm. de registre personal
  • Telèfon
  • Targeta sanitària
  • Adreça
  • Document d'identitat
  • Signatura electrònica
  • Nom i llinatges
  • Adreça IP 
 • Categories de titulars de les dades
  • Usuaris del portal
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD: 6.1.c) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal.

  (Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'administració electrònica; Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics). s. )

 • Categoria de destinataris

  Òrgans judicials (ministeri fiscal, jutges o tribunals) en l'àmbit de les funcions que la llei els atribueix expressament

 •  Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 • Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.30

Nom del tractament

Usuaris del sistema sanitari


 •  Finalitat del tractament

  Gestió de l'accés dels ciutadans a les prestacions d'assistència sanitària mitjançant l'expedició de la targeta sanitària individual

 •  Categoria de dades personals
  • Imatge i/o veu
  • NIF/DNI (o un altre document identificador)
  • Número de la Seguretat Social o de la mutualitat
  • Targeta sanitària
  • Data de naixement 
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Ciutadans 
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD: 6.1.c) Tractament necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

  (Reial decret-llei 7/2018, de 27 de juliol, sobre l'accés universal al Sistema Nacional de Salut; Reial decret 1192/2012, de 3 d'agost, pel qual es regula la condició d'assegurat i de beneficiari a l'efecte de l'assistència sanitària a Espanya, amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut; Instrucció del director general del Servei de Salut de 17 de juliol de 2015 per la qual s'estableix, amb caràcter d'urgència, els tràmits que s'han de dur a terme amb l'objecte de garantir el dret a l'accés a l'assistència sanitària de les persones estrangeres sense recursos econòmics suficients, en l'àmbit de gestió del Servei de Salut de les Illes Balears; Reial decret llei 16/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions; Instrucció 9/2011, de 23 de desembre; Reial decret 183/2004, de 30 de gener, pel qual es regula la targeta sanitària individual).

 •  Categoria de destinataris
  • Òrgans de la Seguretat Social
  • Serveis de salut d'altres comunitats autònomes 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.31

Nom del tractament

Videovigilància


 • Finalitat del tractament
  • Vigilància i seguretat de persones, béns i instal·lacions.
  • Videovigilància
 •  Categoria de dades personals
  • Imatges
 • Categories de titulars de les dades
  • Persones físiques que accedeixin a les instal·lacions
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

   En un mes a explicar des de la data de la seva recollida.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 e) El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.

  (Llei 5/2014, de 4 d'abril, de Seguretat Privada)

 •  Categoria de destinataris
  • Forces i cossos de seguretat de l'Estat
  • Òrgans judicials 
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.32

Nom del tractament

Prestació d'ajuda per morir


 • Finalitat del tractament
  • Gestió de les dades de pacients per garantir una correcta atenció de la sol·licitud de prestació d'ajuda per morir
 •  Categoria de dades personals
  • Nom
  • Llinatges
  • DNI/NIE/Document identificatiu
  • Número de la SS
  • Telèfons
  • Adreça postal
  • Número de targeta sanitària
  • Número d'història clínica
  • Imatges/enregistraments
  • Signatura electrònica
  • Dades de salut
  • Vida sexual
  • Circumstàncies socials
 • Categories de titulars de les dades
  • Pacients
  • Treballadors
  • Familiars
 •  Responsable del tractament

  Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 • Gestió de drets dels interessats

  Departament d'Atenció a l'Usuari

  Carrer de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma - Illes Balears

 •  Termini de supressió

  Possible període determinat. Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

 •  Licitud del tractament (consentiment, d’altres)

  RGPD 6.1 e) el tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament.


  RGPD 6.1 c) el tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat; Llei 41/2002, de 14 de novembre, d'autonomia del pacient, i altra legislació vigent en matèria sanitària).

 •  Categoria de destinataris
  • Altres òrgans de l'Administració de l'Estat
  • Altres òrgans de la Comunitat Autònoma
  • Òrgans de la Seguretat Social
  • Entitats sanitàries
 • Transferències internacionals de dades

  No es preveu que hi hagi transferències internacionals de dades

 •  Mesures de seguretat

  Mesures de seguretat previstes en l'Annex II (Mesures de seguretat) del Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.