Direcció de Gestió i Pressupostos

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei de Seguretat de la Informació

El Servei de Seguretat de la Informació està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn del Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicació.  És el servei responsable de vetllar i implantar els requeriments tècnics i legals en matèria de seguretat de la informació del Servei de Salut.

Cap del Servei

 

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
OTIC: Carrer de Ses Escoles s/n Bendinat, 07184 - Calvià
Tel. 971426530

Funcions

 1. Definir, implantar i promocionar de la política de seguretat i els estàndards mínims i comuns relatius a la seguretat de la informació d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 2. Suport i assessorament en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació.

 3. Vetllar per la correcta implantació i funcionament de les mesures de seguretat a nivell tècnic per garantir la seguretat dels sistemes del Servei de Salut (ciberseguretat, auditories tècniques,...).

 4. Vetllar per l’adequació del Servei de Salut a la normativa vigent en seguretat i protecció de dades (auditories normatives, seguretat consultiva, anàlisi de riscos,...).

 5. Promoure i coordinar les accions de formació, conscienciació i compliment de les obligacions en matèria de seguretat de la informació en el Servei de Salut.

 6. Validar els plans de continuïtat.

 7. Gestionar els serveis de gestió d’identitats i de firma i custòdia electrònica.

 8. Actuar com a secretari i coordinar l’execució de les decisions del Comitè de seguretat de la informació dels Serveis Centrals i del Comitè per a la gestió i la coordinació de la seguretat de la informació.

 9. Reportar les actuacions en matèria de seguretat i dels incidents i informar dels resultats de les avaluacions dels riscos al Comitè de seguretat de la informació dels Serveis Centrals i al Comitè per a la gestió i la coordinació de la seguretat de la informació.

 

Àrees de feina

 1. Àrea de seguretat tècnica, responsable de vetllar per la correcta implantació i funcionament de les mesures de seguretat a nivell tècnic.
 2. Àrea de seguretat normativa, responsable de vetllar per l’adequació del Servei de Salut a la normativa vigent en seguretat i protecció de dades.
 

Enllaços d'interés

Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Codi de bones pràctiques en tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) 

Política de seguretat de la informació