Direcció de Coordinació Administrativa

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Direcció de Coordinació Administrativa

La Direcció de Coordinació Administrativa del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció General.

Responsable

Catalina M. Reynés Llobera

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 1er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600
 

Subdireccions
Funcions 

a) Dirigir l'ordenació i l'organització administratives del Servei de Salut.

b) Impulsar i coordinar la implantació de l'administració electrònica en el Servei de Salut.

c) Coordinar les tasques d'assessorament jurídic amb els òrgans directius i de gestió del Servei de Salut.

d) Col·laborar en el control i la coordinació de la contractació administrativa del Servei de Salut.

e) Col·laborar en el control de la contractació administrativa i dirigir, supervisar i coordinar les propostes de contractació dels òrgans de direcció i gestió del Servei de Salut.

f) Supervisar i coordinar la tramitació dels procediments de contractació que no estiguin delegats en les gerències territorials, a més dels expedients de contractació de serveis i subministraments qualificats com a corporatius per l'òrgan de contractació del Servei de Salut.

g) Supervisar i coordinar la tramitació dels convenis de col·laboració, els convenis singulars de vinculació i altres pactes i acords en què el Servei de Salut sigui part.

h) Determinar les actuacions per a la racionalització i la simplificació dels procediments i dels mètodes de treball en el marc definit per la Direcció General o un altre òrgan de direcció.

i) Coordinar i supervisar la unitat de responsabilitat patrimonial.

j) Tenir cura que el Registre General del Servei de Salut i els altres elements organitzatius adscrits als Serveis Corporatius funcionin correctament.

k) Dirigir el pla d'infraestructures en col·laboració amb la Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals i en coordinació amb la Direcció de Gestió i Pressuposts.

l) Establir l'estratègia de compres i aprovisionament del Servei de Salut en coordinació amb la Subdirecció de Compres i Logística i la Direcció de Gestió i Pressuposts.

m) Dirigir i coordinar les subdireccions que té a càrrec seu.

n) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció General.