Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals

La Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció de Coordinació Administrativa.

Responsable

Francisco Bosch

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 1er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600
 

Funcions

a) Proposar i dirigir el pla d'infraestructures del Servei de Salut en coordinació amb les gerències.

b) Gestionar, planificar, supervisar, controlar i dirigir les obres.

c) Fer propostes sobre millora i actualització de les instal·lacions.

d) Gestionar i supervisar les empreses concessionàries en matèria de compliment de contractes i de nivells de servei.

e) Gestionar i controlar la documentació generada en les obres segons la normativa vigent.

f) Supervisar l'elaboració de la documentació necessària per adjudicar contractes de serveis generals i controlar que les empreses els compleixin.

g) Dissenyar les estratègies relatives al subministrament d'energia elèctrica, gas, aigua, gasoil, etc., coordinar la contractació d'aquests serveis i controlar-ne la facturació.

h) Proposar el pla d'inversions d'equipament sanitari corporatiu.

i) Gestionar el seu pressupost i el repartiment d'aquest entre els centres gestors.

j) Dur la gestió del patrimoni.

k) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Coordinació Administrativa i les que li siguin delegades expressament.