Subdirecció de Compres i Logística

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Compres i Logística

La Subdirecció de Compres i Logística del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció de Coordinació Administrativa.

Responsable

  Rafael Marcote Darriba

Ubicació

Carrer del Calçat, 2 Polígon Son Valentí 07011 - Palma

Tel. 971 291 874 

Funcions

a) Establir la política de compres i aprovisionament del Servei de Salut.

b) Proposar i establir l'estratègia de compres i aprovisionament del Servei de Salut.

c) Gestionar, controlar i coordinar la planificació i l'execució de la política de compres i logística del Servei de Salut.

d) Detectar les necessitats d'adquisició de béns i elaborar-ne la proposta de contractació anual.

e) Elaborar els plecs tècnics i altres documents necessaris per fer la proposta de contractació com a òrgan promotor de tots els subministraments i de la farmàcia hospitalària dependent del Servei de Salut.

f) Gestionar l'aprovisionament de materials.

g) Gestionar les existències.

h) Gestionar el catàleg i l'homologació de productes.

i) Coordinar les comissions i els comitès tècnics de compres i logística.

j) Elaborar el pressupost de compres i el repartiment d'aquest entre els centres gestors, i elevar-lo a la Direcció General perquè l'aprovi.

k) Col·laborar amb les gerències en la presa de decisions facilitant-los informació i indicadors de gestió de les compres i de la logística en els seus centres.

l) Fer tot tipus d'estudis relacionats amb les compres en el Servei de Salut (condicions generals del mercat, preus, consums…).

m) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Coordinació Administrativa i les que li siguin delegades expressament.