Preguntes freqüents del procés d'estabilització 2022-2024

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Preguntes freqüents del procés d'estabilització 2022-2024

Procés d'inscripció electrònica

 • 1. No sé com seguir els passos del procés.

  Clicau aquí per descarregar la guia.

 • 2. Estau emprant el vostre ordinador personal o el de la feina?

  Els equips de la feina solen tenir restriccions de permisos i d’accessos; per això heu d’emprar el vostre ordinador personal.

 • 3. Quin navegador emprau? (Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox)

  Si emprau Safari podeu tenir problemes en la passarel·la de pagament i en altres fases del tràmit.

 • 4. Quin sistema operatiu emprau? (Windows, macOS o Linux)

  No podeu emprar un dispositiu mòbil (telèfon intel·ligent o tauleta), que du instal·lat el sistema operatiu Android o iOS; com hem dit més amunt, heu d’emprar un ordinador personal amb Windows, macOS o Linux.

 • 5. Ho heu intentat amb un altre ordinador?

  El problema pot estar en el vostre equip a causa de restriccions de tercers, com ara antivirus i/o tallafocs.

 • 6. Amb quin certificat heu intentat accedir al tràmit?

  a) Cl@ve Permanent: en el cas del Servei de Salut de les Illes Balears, acudiu a l’oficina de registre de qualsevol de les seves gerències (també als Serveis Centrals) amb cita digital o a un centre d’atenció primària (havent demanat cita a Infosalut Connecta telefonant al 971 220 000) o bé a la seu de Borsa Única (al polígon de Son Castelló) sense cita.

  b) DNI electrònic: acudiu sense cita a una comissaria de la Policia Nacional a les Illes Balears per activar el DNI electrònic i renovar les claus. Si sou en una altra comunitat autònoma, clicau aquí per obtenir informació.

  c) Certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre: clicau aquí i seguiu les indicacions que rebeu si és la primera vegada. Si heu de renovar el certificat, podeu utilitzar el DNI electrònic si és vigent; si no, haureu de repetir el procés com si fos la primera vegada.

 • 7. És vigent el vostre DNI electrònic?

  Heu instal·lat tots els controladors per emprar el lector del DNI electrònic? Visitau aquesta pàgina web i seguiu tots els passos que us indiquin.

 • 8. Heu intentat fer el tràmit obrint en el navegador una finestra privada o d’incògnit?

  Les galetes i els complements del navegador poden causar interferències. Per obrir una finestra, clicau en el botó per obriu el menú (a la part superior dreta de la finestra del navegador) i en l’opció de finestra privada segons el navegador que empreu:

   a) Mozilla Firefox:

  finestra d'incògnit firefox

  b) Microsoft Edge:

  finestra incògnit edge

  c) Google Chrome:

  finestra incògnit chrome

 • 9. Estan actualitzats l’ordinador i el navegador?

  L’equip ha d’estar actualitzat per poder seguir el tràmit sense problemes.

 • 10. Com puc canviar l’idioma de la web d’inscripció?

  Des del menú del cantó superior dret de la pàgina web de la seu electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

 • 11. Heu aconseguit completar el tràmit?

  Si no ho heu aconseguit perquè no ha funcionat la passarel·la de pagament o perquè heu tingut problemes amb la signatura electrònica o per qualsevol altra causa, podeu recuperar el tràmit des de la Carpeta Ciutadana CAIB per completar-lo. El requadre següent us confirmarà que el tràmit s’ha registrat correctament:

  tràmit registrat

 • 12. Teniu permisos limitats en el vostre ordinador?

  Si sou un usuari limitat perquè emprau un ordinador públic o de la feina, és possible que no pugueu emprar alguns certificats.

 • 13. M’he equivocat en cursar el tràmit. Què puc fer?

  Heu de formalitzar una instància per escrit en un registre oficial de l’Administració indicant el número de registre de la sol·licitud de participació i les dades que cal rectificar. Podeu utilitzar també el registre electrònic comú de Red Sara seguint les indicacions de les imatges següents i indicant aquestes mateixes dades.

Fase inicial i Fase d'examen

 • 1. Què són els processos d’estabilització de la Llei 20/21?

  És un procés d’accés a la condició de personal estatutari fix que consisteix a ocupar, de manera estable i definitiva, la pràctica totalitat de les places que fins a les dates més a baix assenyalades han estat ocupades per professionals amb contractes temporals i que compleixen els criteris següents:

  • Les places ocupades de manera temporal i ininterrompudament en els tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020 seran ofertes per mitjà d’un concurs oposició (examen i presentació de mèrits).
  • Les places ocupades de manera temporal i ininterrompudament amb anterioritat al 1r de gener de 2016 seran ofertes per mitjà d’un concurs extraordinari (no examen, només presentació de mèrits).

  No es consoliden les persones en concret, sinó les places ocupades per personal temporal en les dates assenyalades.

 • 2. Qui es pot presentar als processos d’estabilització?

  Es pot presentar tothom que compleixi amb els requisits establerts en el punt 8 de les bases generals publicades el passat 3 de desembre en el BOIB i treballin o no en el Servei de Salut

 • 3. Em puc presentar a més d’una categoria professional/especialitat?

  Sí, sempre que es compleixin els requisits establerts en el punt 8 de les bases generals i no tingueu un nomenament com a personal estatutari fix en la categoria professional/especialitat a la qual us presenteu

 • 4. Si ocup un lloc de feina per mitjà d’un nomenament de personal temporal estic obligat a presentar-me al procés selectiu d’aquesta categoria professional/especialitat?

  No és obligatori. Amb tot, hi ha el risc que una vegada adjudicades les places i, per tant, acabat el procés selectiu d’aquesta categoria professional/especialitat, en aplicació de la normativa reguladora vigent, pugueu acabar la vostra relació contractual amb el Servei de Salut

 • 5. Què em pot passar si no em present a les places de la meva categoria professional/especialitat essent personal temporal?

  Pot succeir:

  • Que, finalitzat el procés selectiu d’aquesta categoria professional/especialitat, en aplicació de la normativa reguladora vigent, cesseu per cobertura de la plaça per part de personal fix.
  • Que, finalitzat el procés selectiu d’aquesta categoria professional/especialitat, en aplicació de la normativa reguladora vigent i havent quedat places vacants, no finalitzeu la vostra relació contractual.
 • 6. Si ocupant actualment una plaça de personal temporal em present a les places de la meva categoria professional/especialitat, tenc garantida la continuïtat?

  No està garantida.

  Per obtenir una plaça, independentment del temps que dugueu com a personal temporal, us heu de sotmetre als criteris de valoració (ja sigui per mitjà d’examen i presentació de mèrits —en el cas de concurs oposició— o exclusivament mitjançant la presentació de mèrits, en el cas de concurs extraordinari).

 • 7. Ocupant actualment una plaça de personal temporal, si em present a les places de la meva categoria professional/especialitat i super el procés selectiu mantindré la mateixa plaça?

  No necessàriament.

  Totes les places de cada categoria professional/especialitat formaran una llista única. L’ordre d’adjudicació dependrà del procés de prelació, que dependrà alhora de les puntuacions finals obtingudes en el procés selectiu, tant en la modalitat de concurs oposició com en la de concurs extraordinari, i de l’elecció de places dels diferents adjudicataris.

  En el cas d’adjudicar-vos una plaça en la mateixa gerència en què heu exercit les vostres funcions com a personal temporal i depenent de les necessitats del servei i de la direcció, podríeu ocupar la mateixa plaça

 • 8. Quines places i en quin moment s’informarà de les places que s’han d’estabilitzar?

  Totes les places a estabilitzar es publicaran en el moment en què es disposi de la llista definitiva de candidats que han superat el procés selectiu. En aquest sentit, es publicarà la relació i l’obertura del termini que marquen les bases perquè puguin triar-se.

 • 9. Si no tenc acreditat el nivell de català puc presentar-me al procés selectiu?

  Depèn.

  Per al subgrup (A1) sanitari i les diferents categories d’infermeria subgrup (A2), estan eximits d’acreditar el nivell de català.

  Per a la resta del personal:

  • Els aspirants que estiguin en servei actiu en el Servei de Salut de les Illes Balears en la mateixa categoria a la qual opten i que, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, no puguin acreditar el requisit del nivell de coneixements de català exigit per a l’ingrés, disposaran d’un termini de dos anys des de la presa de possessió per acreditar-lo.
  • La resta d’aspirants han d’acreditar que tenen el nivell de català exigit en la convocatòria.
 • 10. Quin és el termini d’execució del procés d’estabilització?

  Una vegada publicades les ofertes públiques i les convocatòries en el termini establert per la Llei, tots els processos selectius han d’estar finalitzats abans del 31 de desembre de 2024.

 • 11. On es publica la convocatòria i les bases?

  Les bases de la convocatòria es publiquen en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), portal web del Servei de Salut de les Illes Balears  i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears, detallant, entre d’altres coses, els criteris generals i els requisits d’accés dels aspirants.

  Les convocatòries específiques de cada procés selectiu es publiquen el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), portal web del Servei de Salut de les Illes Balears  i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears. Li són aplicables les bases generals que regeixen els processos selectius i s’especifiquen el nombre i característiques de les places, les proves a realitzar i el programa de matèries sobre les quals versarà el procés d’estabilització.

  Solament es publicaran en el BOIB, a més de les anteriorment esmentades, la resolució d’adjudicació, nomenament i presa de possessió. La resta de resolucions i documents informatius es publicaran en el portal web del Servei de Salut i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears.

 • 12. Quines són les modalitats i fases del procés selectiu?

  Per a la modalitat de concurs extraordinari:

  Un cop publicades les llistes definitives d’admesos/exclosos:

  a. S’obrirà el termini per presentar mèrits

  b. Es publicarà la llista informativa de l’autovaloració de mèrits

  c. Es publicarà la llista provisional de la puntuació de mèrits

  d. S’obrirà el termini de presentació d’al·legacions

  e. Es publicarà la llista definitiva de la puntuació de mèrits i places ofertes

  f. S’obrirà termini perquè els candidats que hagin superat el procés selectiu, i les persones indicades en la llista complementària, presentin la documentació requerida i realitzar l’elecció de plaça.

  g. Es realitzarà l’adjudicació de places

  h. Es formalitzarà el nomenament del personal estatutari fix

  i. Es realitzarà la presa de possessió

  Per a la modalitat de concurs oposició:

  Un cop publicades les llistes definitives d’admesos/exclosos:

  a. Establerta la data de la prova d’examen es publicarà la distribució dels candidats en les aules respectives.

  b. Es realitzarà la prova d’examen

  c. Es publicaran la llista provisional de qualificacions

  d. S’obrirà el termini de reclamacions i/o impugnacions total o parcial a la  prova d’examen

  e. Es publicarà la llista definitiva de qualificacions

  f. S’obrirà el termini de presentació de mèrits

  g. Es publicarà la llista provisional de la puntuació de mèrits

  h. S’obrirà el termini de presentació d’al·legacions

  i.  Es publicarà la llista definitiva de la puntuació de mèrits i places ofertes

  j. S’obrirà termini perquè els candidats que hagin superat el procés selectiu, i les persones indicades en la llista complementària, presentin la documentació requerida i realitzar l’elecció de plaça

  k. Es publicaran les places que es volen estabilitzar

  l. Es realitzarà l’adjudicació de places

  m. Es formalitzarà el nomenament del personal estatutari fix

  n. Es realitzarà la presa de possessió

 • 13. Com serà la prova d’examen en la modalitat de concurs oposició?

  a. Consistirà en la realització d’una única prova escrita de tipus test de caràcter obligatori, diferenciada en funció dels subgrups professionals i categories.

  b. En qualsevol cas, totes les categories hauran de respondre un total de 72 preguntes, de les quals 12 seran preguntes de reserva.

  c. Les proves d’examen es basaran en el temari general i específic de cada categoria professional, a excepció dels facultatius especialistes d’àrea(FEA) que no en disposen.

  d. El valor de les respostes és el següent:

  • Resposta correcta: 1 punt
  • Resposta incorrecta: -0,25
  • Resposta en blanc o doble: no puntua

  i. Accediran a la fase de concurs (valoració de mèrits).

  • En categories professionals/especialitats en les quals s’han convocat fins a 25 places, fins al 400 % de les places convocades.
  • En categories en les quals s’han convocat entre 26 i 100 places, fins al 300 % de les places convocades.
  • En categories en les quals s’han convocat amb més de 100 places, fins al 200 % de les places convocades.

  f. La durada de la prova d’examen serà de 120 minuts.

  En el cas dels facultatius especialistes d’àrea i els facultatius d’atenció primària la prova d’examen consistirà també en una prova de tipus test on podran triar 3 supòsits d’un total de 7, el contingut del qual derivarà de la pràctica clínica diària.

 • 14. Quan s’han de complir els requisits de participació?

  Per ser admesos en els processos selectius, els aspirants han de complir els requisits establerts en les bases de la convocatòria l’últim dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada.

 • 15. Puc participar si he finalitzat els meus estudis, però encara no tenc la titulació acreditativa?

  Per poder participar en un procés selectiu s’ha d’estar en possessió de la titulació oficial mínima exigida en la categoria professional a la qual s’opti o estar en condicions d’obtenir-la havent finalitzat la formació exigida per a l’obtenció dins del termini de presentació de sol·licituds.

  En el cas dels títols especialistes en Ciències de la Salut, des del 1r de gener de 2022, les titulacions són expedides pel Ministeri de Sanitat, sobre la base de la disposició final catorzena de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i adolescència davant la violència, a excepció de les titulacions el procés d’expedició de les quals s’hagi iniciat abans de la data esmentada i la sol·licitud estigui en curs. En aquests casos, les seguirà expedint el Ministeri d’Universitats.

 • 16. Què és necessari perquè un títol estranger tingui validesa?

  En el cas que la titulació s’hagi obtingut en l’estranger, dins del termini per presentar sol·licituds, s’ha de tenir la credencial que acredita que estan homologades pel ministeri competent en la matèria o estar en condicions d’obtenir-la. En qualsevol cas, aquestes titulacions han de ser reconegudes prèviament pel ministeri competent en la matèria, de conformitat amb el que disposa el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’homologació i declaració d’equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d’estudis estrangers d’educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior dels títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat, o bé, el reconeixement del títol a efectes professionals regulada a l’empara del Reial decret1837/2008, de 8 de novembre, modificat pel Reial decret 103/2014, de 21 de febrer, sempre que siguin aplicables.

 • 17. Què he de fer si vull participar en el procés d’estabilització?

  Per participar en el procés selectiu, concurs oposició i/o concurs extraordinari, és necessari complir amb els requisits que s’indiquen en les bases de la convocatòria i emplenar la sol·licitud d’admissió a les proves selectives de manera electrònica.

  Per tramitar la sol·licitud i signatura electrònica és imprescindible disposar d’un dels certificats següents:

  - DNI/certificat digital

  Signatura electrònica: Autofirma

  - Clave Permanent (nivell avançat)

  Signatura electrònica: Cl@ve firma

 • 18. Com puc sol·licitar el certificat digital/DNIe, Cl@ve Permanent i instal·lar el programari Autofirma i Cl@ve Firma?

  Es pot sol·licitar el certificat digital expedit per la FNMT en l’enllaç:

  Es pot sol·licitar el DNIe en l’enllaç:

  Es pot sol·licitar Cl@ave Permanent (nivell avançat) en l’enllaç:

  Programari Autofirma:

   Certificat Cl@ve firma

 • 19. Tinc problemes per inscriure'm als processos selectius amb Cl@ve

  Per accedir a la inscripció mitjançant Cl@ve, cal tenir Cl@ve Permanent de nivell avançat i NO Cl@ve PIN (nivell bàsic).

  Per obtenir Cl@ve Permanent de nivell avançat heu d’anar presencialment a un d'aquests punts:

 • 20. Quan s’inicia el termini de presentació de sol·licituds?

  Els aspirants poden participar en més d’un procés selectiu, ja sigui el de concurs oposició o concurs extraordinari, sempre que compleixin amb els requisits establerts en les bases generals i convocatòries específiques.

  El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes i comença l’endemà de la publicació de la convocatòria específica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), portal web del Servei de Salut de les Illes Balears i Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears

 • 21. En quin torn puc presentar-me?

  En ambdues modalitats (concurs oposició i concurs extraordinari) podeu participar en el torn lliure. En el cas del concurs oposició, a més, us podeu presentar, en aquelles categories professionals/especialitats en què n’hi hagi, a places per a persones amb discapacitat igual o superior al 33 %

 • 22. Com es tramita la sol·licitud i el pagament de la taxa?

  El procediment és el següent:

  1. Accedir a la convocatòria del procés selectius en qüestió per mitjà dels enllaços següents:

  (professionals/treballa amb nosaltres/oposicions/oposicions process d’estabilització)

  2.  Accedir al «formulari de sol·licitud». Per a això disposareu de dues opcions:

  3. Emplenar la sol·licitud i validar les dades introduïdes

  4. Realitzar el « pagament de taxa» i abonar la taxa de drets d’examen, excepte les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

  Tipus de taxa segons convocatòria:

  • Accés per mitjà de torn lliure a places o llocs de feina de personal estatutari per les quals s’exigeix titulació universitària o de grau.

  Codi: OPGN

  Import: 28,89 €

  • Accés per mitjà de torn lliure a places o llocs de treball de personal estatutari per les quals s’exigeixen altres titulacions de nivell inferior al títol universitari o grau.

  Codi: OPNN

  Import: 14,42 €

  5. Signar la sol·licitud amb DNI/Certificat Digital (programari Autofirma) o Cl@ve Permanent (Certificat Cl@ve firma).

  6. Registrar la sol·licitud.

  Es genera un document PDF amb la sol·licitud, que es pot descarregar com a justificant de l’enviament accedint a la Carpeta Ciutadana.

  És aconsellable que es descarreguin els documents que s’han generat en el tràmit de la sol·licitud (sol·licitud, justificant pago taxes).

 • 23. Qui està exempt de pagar la taxa?

  Estan exemptes de pagar la taxa per drets d’examen les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.

 • 24. En quines situacions es té dret a la devolució de l’import de la taxa?

  Es pot sol·licitar la devolució de la taxa en el cas que l’aspirant sigui exclòs del procés i sempre que es trobi en algun dels casos següents:

  • Per una duplicitat de l’ingrés
  • Per ser beneficiari de l’exempció per discapacitat 
  • Per ingrés erroni en un procés diferent al qual es pretenia participar i en el qual no va arribar a presentar-se
  • Per anul·lació o modificació substancial de les bases de la convocatòria
  • Per causes imputables a l’Administració
 • 25. Com es tramita la sol·licitud per a la devolució de taxes en els supòsits descrits?

  Heu d’aportar els documents següents:

  1. Model de sol·licitud de l’ATIB (vegeu el portal web).
  2. Model de veracitat de les dades bancàries (vegeu el portal web).
  3. Fotocòpia de el document d’identitat.
  4. Còpia de la taxa que sol·licitau que sigui reintegrada. 

  S’han d’emplenar i presentar en el Registre General del Servei de Salut de les Illes Balears o en qualsevol altre registre oficial i dirigit al Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari dins del termini de deu dies a comptar des de l’endemà de la data en què s’hagi publicat la llista definitiva d’exclosos.

 • 26. On es pot trobar el temari de la modalitat de concurs oposició?

  Els temaris que regiran les proves selectives es publiquen en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), portal web del Servei de Salut de les Illes Balears (www.ibsalut.es) i Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears, com a annex a les bases de les convocatòries específiques descrivint l’enunciat de les matèries sobre les quals versaran els exercicis.

 • 27. Com puc saber la data i el lloc de la prova d’examen (concurs oposició)?

  Amb la resolució de les llistes provisionals d’admesos i exclosos, s’establirà la data, hora i lloc en el qual es durà a terme l’exercici de la fase d’oposició.

 • 28. Com puc escollir l’idioma de la prova d’examen (concurs oposició)?

  Els candidats, en la sol·licitud per participar en el procés selectiu, podran escollir qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears per fer l’examen.

 • 29. En quina illa puc fer la prova d’examen (concurs oposició)?

  L’examen es durà a terme de manera descentralitzada a Mallorca, Menorca i Eivissa. En la sol·licitud per participar en el procés selectiu s’ha d’indicar l’illa on es vol fer la prova. Si no s’indica l’illa, per defecte s’assignarà Mallorca.

 • 30. Quan es poden sol·licitar les adaptacions per fer les proves d’examen (concurs oposició) per als candidats amb discapacitat?

  Aquells aspirants que precisin adaptacions de temps i/o mitjans per fer les proves d’examen, independentment del torn pel qual participin, han d’indicar-ho en l’apartat corresponent de la sol·licitud de participació.

  La documentació acreditativa es pot aportar fins a un mes abans de la data de l’examen. Cal aportar el dictamen tècnic facultatiu a l’efecte de que es pugui valorar la concessió/denegació de les adaptacions sol·licitades.

 • 31. Com puc consultar la nota obtinguda (concurs oposició)?

  Una vegada finalitzats els exercicis de la fase de concurs oposició i resoltes les al·legacions i impugnacions presentades, el Tribunal publicarà en el portal web www.ibsalut.es i en la Seu Electrònica del Govern de les Illes Balears la llista de persones que han superat la fase d’oposició.

 • 32. On puc trobar més informació sobre els processos d’estabilització del Servei de Salut de les Illes Balears?.

Fase de presentació de mèrits

 • 33. Per al procés de valoració de mèrits, on puc obtenir informació concreta per fer els tràmits?

  Hi ha una relació de guies explicatives publicades en el portal web per a la majoria dels tràmits:

 • 34. Com sabré si he de presentar els mèrits?

  En ambdues modalitats (concurs extraordinari i concurs oposició), una vegada publicada l’autovaloració i obert el termini, sempre que s’hagi superat la fase anterior, i dins del termini establert de 10 dies hàbils, cal

  • Emplenar el formulari corresponent i presentar-lo en un registre oficial juntament amb la documentació acreditativa.
  • Consignar telemàticament els requisits i els mèrits valorables segons el barem, inclòs el nivell de català, en la Web del Candidat 
 • 35. Si ja he presentat la documentació relativa als mèrits en convocatòries de processos selectius de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears posteriors a 2017, els he de tornar a presentar?
  • Els aspirants que hagin participat en algun procés de selecció de personal estatutari fix convocat pel Servei de Salut posterior a 2017 i que ja hagin acreditat mèrits en la fase de concurs corresponent —segons consti en la pàgina «Oposicions» del web www.ibsalut.es — no els han de tornar a acreditar, doncs seran incorporats i valorats d’ofici.

  No obstant això, han d’aportar els nous mèrits i incorporar-los en el portal Web del Candidat.

  • Si un aspirant participa en les dues modalitats (concurs extraordinari i concurs oposició), basta que els acrediti una vegada.
 • 36. Estic inscrit en el procés de borsa de feina (Borsa Única) del Servei de Salut de les Illes Balears haig d’acreditar tota la documentació relativa als mèrits que ja consten en el meu expedient de Borsa Única?

  La documentació aportada en els processos de Borsa Única del Servei de Salut de les Illes Balears, sempre que compleixi amb l’especificat en la convocatòria a la qual participa, seran incorporats i valorats d’ofici. No seran acceptats com valorables els mèrits autocompulsats, ja que com es determina en les bases de la convocatòria, han de ser originals o còpies autèntiques.

 • 37. Tenc un mèrit que encara no m’han acreditat, el puc incloure perquè sigui valorat?

  Sempre que la data que consti en el mèrit sigui anterior a la de la fi del termini per presentar sol·licituds, i no l’hagueu rebut a temps, heu d’aportar una còpia autèntica de la sol·licitud d’haver sol·licitat l’acreditació de aquest mèrit, en la qual ha de figurar llegible el segell de registre d’entrada, sense perjudici que posteriorment —una vegada emès el certificat requerit— hagueu d’aportar-lo per unir-lo a l’expedient (sempre abans de la publicació de les llistes definitives de la fase de concurs).

 • 38. Tenc un mèrit redactat en un idioma diferent als oficials de les Illes Balears, me l’acceptaran?

  Respecte als documents acreditatius que estiguin redactats en un idioma que no sigui cap dels oficials de les Illes Balears, el tribunal pot requerir a l’aspirant una traducció jurada a algun d’aquests idiomes.

 • 39. Què passa si no present els mèrits o els present fora de termini?

  En aquest cas no seran valorats, però no és motiu d’exclusió del procés selectiu.

 • 40. Puc presentar còpies compulsades?

  No.

  Amb la normativa vigent, ja no es compulsen els documents. En acudir al registre a presentar la documentació acreditativa que s’ha informat en el formulari de l’autovaloració heu d’acudir amb els originals o còpies autèntiques perquè en el procés d’escaneig de la documentació per part del personal de registre siguin tractats com a còpies autèntiques. En cas contrari la documentació serà tractada com a còpia simple.

  A tenir en compte:

  Es considera còpia autèntica la reproducció fidel i íntegra del document original. Si el document du CSV, serà considerat document original una vegada comprovada l’autenticitat per part de la unitat gestora.

  Els documents amb signatura electrònica s’han d’aportar en format electrònic per poder comprovar-ne l’autenticitat (CD, llapis de memòria, DVD, …). Les oficines d’assistència en matèria de registres escanejaran la documentació que vulgui acreditar, i incorporaran a l’assentament registral el CD, llapis de memòria, DVD, etc., en un sobre tancat que faran arribar al Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció del Servei de Salut de les Illes Balears.

  Tota la documentació, inclosa aquella que calgui comprovar-ne l’autenticitat ja sigui per mitjà de un codi de verificació (CSV), un enllaç que permeti la comprovació de l’autenticitat dels documents, o aquells que duguin signatura electrònica, poden tramitar-se mitjançant el Registre Electrònic Comú; per a això cal disposar de DNI electrònic o certificat electrònic en vigor.

  • Els documents amb signatura electrònica s’han d’adjuntar en format electrònic per permetre la comprovació de les signatures.
  • Quant als documents amb CSV o un altre tipus de comprovació escrita, han de ser perfectament llegibles aquests codis de comprovació.

  CODI DIR3 del Servei de Salut de les Illes Balears:

  A04003754 – Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT)

 • 41. Fins a quina data es computen els mèrits i els serveis prestats?

  Els que tingueu reconeguts i s’hagin aportat fins al final del termini per presentar sol·licituds.

 • 42. El període de residència em compta com a experiència professional?

  Es computarà com a servei prestat en una categoria diferent a aquella a la qual s’opta.

 • 43. Com puc saber si una institució és sanitària pública?

  Es consideren institucions sanitàries públiques les que figurin com a tal en el catàleg de centres hospitalaris publicats pel Ministeri de Sanitat.

 • 44. He fet feina en una altra institució en una categoria que no consta en el Servei de Salut. En quins casos es valorarà l’experiència professional?

  Es consideren places amb el mateix contingut funcional aquelles en les quals s’hagin exercit funcions corresponents a una categoria encara no creada en el Servei de Salut de les Illes Balears. També es consideren amb el mateix contingut funcional les categories que no existeixin en l’entitat d’origen, però tinguin equivalència en una categoria amb una denominació diferent en el Servei de Salut. S’ha d’aportar un certificat de les funcions d’aquesta categoria perquè es pugui determinar si es considera equivalent a la categoria a la qual s’opta.

  A l’efecte de determinar les equivalències de les categories i especialitats si escau, se seguirà allò que es disposa en l’annex del Reial decret184/2015, de 13 de març, pel qual es regula el catàleg homogeni d’equivalències de les categories professionals del personal estatutari dels serveis de salut i el procediment d’actualització.

 • 45. He estat de permís sense sou. Puc computar aquest període com a serveis prestats?

  Els permisos sense sou tenen la consideració de serveis prestats com a personal estatutari en la categoria respectiva amb caràcter general.