Visat de receptes

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Visat de receptes

El visat de receptes és l'autorització, prèvia a la dispensació, que requereixen alguns medicaments o productes sanitaris quan són prescrits per professionals del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

La majoria de tractaments prescrits pel metge es poden dispensar directament a les farmàcies comunitàries sense cap altra condició. No obstant això, n’hi ha d’altres que requereixen una autorització abans de poder-los recollir, anomenada autorització de visat. Aquesta autorització de visat la du a terme el Servei de Farmàcia que revisa que la indicació per la qual s'ha prescrit un tractament s’ajusta a les condicions de finançament establertes pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

 

L’objectiu del visat es garantir l'adequada utilització dels medicaments i dels productes sanitaris, amb especial atenció a aquells que estan subjectes a prescripció mèdica restringida, d'utilització reservada a determinats mitjans especialitzats, així com a aquells que plantegin especials problemes de seguretat o es circumscriguin al tractament farmacològic de determinats grups poblacionals considerats de risc. A més, el visat permet aplicar les reserves singulars que s’estableixin en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut (SNS) en el cas de medicaments que només tenen finançades amb fons públics algunes indicacions terapèutiques o aquells als quals s'aplica una aportació reduïda en funció de les característiques del pacient.

 

El visat es realitza després de la prescripció del metge. A la nostra Comunitat, si la prescripció es realitza a través de Recepta Electrònica (RELE) es resol, de forma general, en 24-48 hores en horari laboral. Si la prescripció es realitza en una recepta en paper, s’ha de presentar la recepta i l’informe del metge a les unitats de gestió del visat de cada illa.

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.