Cartera de serveis complementària en prestació de transport

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Conceptes de compensació per desplaçaments

Les persones beneficiàries de l’assistència sanitària de la Seguretat Social que siguin usuàries del Servei de Salut de les Illes Balears, en el cas que s’hagin de desplaçar per rebre assistència sanitària a centres, serveis o establiments radicats fora de l’illa on estigui establerta l’àrea de salut de la seva localitat de residència, poden percebre els següents tipus de compensació: 

  • Dieta: la quantitat que en concepte de compensació per dia pot rebre el pacient i, si n’és el cas, l’acompanyant autoritzat, la quantia de la qual ha de venir determinada pel tipus d’assistència: ambulatòria o d’hospitalització.

 

  • Transport: compensació per al pacient i, si n’és el cas, l’acompanyant autoritzat, per a les despeses de transport relacionades amb el trasllat, des de l’aeroport o estació marítima d’origen al centre sanitari de destinació i viceversa, tant en els desplaçaments per rebre assistència en règim ambulatori com en règim d’hospitalització. Les despeses de transport relacionades amb el trasllat que són compensables són únicament les següents:
    • El transport en avió o vaixell des de l’aeroport o estació marítima d’origen a l’aeroport o estació marítima de destinació.
    • El transport terrestre des de l’aeroport o estació marítima de destinació fins al centre sanitari on s’ha de prestar l’assistència sanitària.
    • Aquestes mateixes despeses en el viatge de tornada; o, en el seu cas, les despeses necessàries que facin possible els trasllats en els casos de defunció.

 

  • Pernoctació: compensació per al pacient i, en el seu cas, per a l’acompanyant autoritzat quan, per rebre l’assistència sanitària, calgui romandre dos o més dies a la localitat on li han de prestar l’assistència. En el cas del pacient, s’aplicarà aquesta compensació únicament en els supòsits que no es faci necessari l’ingrés al centre sanitari