Cartera de serveis complementària en prestació de transport

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Quantia de les compensacions per desplaçament

 1. Les quanties de les compensacions per dietes i, si n’és cas, per transport terrestre i pernoctació, són fixades anualment per ordre de la Conselleria de Salut i Consum.
 2. Respecte a la pernoctació, a sol·licitud de la persona beneficiària de l’assistència sanitària, el Servei de Salut de les Illes Balears pot facilitar la documentació acreditativa per realitzar la reserva del lloc on s’ha de pernoctar, sense desemborsament per a l’usuari.
 3. Quant al transport marítim o aeri, la compensació es podrà obtenir mitjançant:
  1. El Servei de Salut podrà facilitar la documentació necessària a l’efecte de l’obtenció dels bitllets per al trasllat, prèviament autoritzat, a sol·licitud del beneficiari de l’assistència sanitària.
  2. El Servei de Salut reintegrarà les despeses de transport aeri o marítim al beneficiari de l’assistència sanitària, prèvia presentació per aquest de la corresponent documentació. En aquests casos, s’haurà de presentar com a documentació complementària de l’establerta en l’art. 5 d’aquest Decret la documentació acreditativa de la despesa de transport.

Transport terrestre

 • S’abonaran les quanties següents per viatge d’anada i de tornada:
  • 20,00 € (vint euros) per trajecte si es tracta d'un desplaçament entre les diferents illes d'aquesta comunitat autònoma;
  • 25,00 € (vinticinc euros) per trajecte si es tracta d'un desplaçament a una altra comunitat autònoma.
 • En el supòsit que el centre assistencial estigui ubicat en una província diferent de la de l'estació marítima o de l'aeroport de destinació i faci falta emprar un transport terrestre per arribar al centre assistencial, a més de les quantitats establertes s'abonarà també el transport emprat fins a una quantitat màxima equivalent al cost del transport ferroviari en segona classe o al cost de l'autobús, encara que el pacient hagi optat per emprar un altre mitjà de locomoció, i en aquest cas s'abonarà la més petita de les quantitats anteriors.

Dietes

 • S'abonaran 20,00 € (vint euros) per persona (pacient i acompanyant autoritzat) i dia en concepte de dieta.
 • Quan s'hagi autoritzat la compensació per pernocta s'abonaran 10,00 € (deu euros) en concepte de mitja dieta. En el supòsit que el pacient romangui hospitalitzat, aquest import es destinarà només a l'acompanyant.

Pernocta

 • Es compensarà fins a un màxim de 60,00 € (seixanta euros) per persona i dia en concepte de pernocta i mitja pensió (pacient i acompanyant autoritzat) quan, per rebre l'assistència sanitària, hagi de romandre dos dies o més a la localitat on la hi hagin de prestar. No s'aplicarà aquesta compensació al pacient si roman hospitalitzat al centre sanitari.
 • A sol·licitud del beneficiari de l’assistència sanitària, el Servei de Salut pot facilitar la documentació acreditativa per reservar habitació a l’establiment on hagi de pernoctar, sense cap desemborsament de l’interessat.

Quanties de la compensació en cas de desplaçament des de Formentera a Eivissa

 • 15,00 € (quinze euros) per persona (pacient i acompanyant autoritzat) per compensar les despeses de transport
 • 20,00 € (vint euros) per persona ( pacient i acompanyant autoritzat) i dia en concepte de dieta.
 • 10,00 € (deu euros) en concepte de mitja dieta si s'ha autoritzat la compensació de pernocta. En el supòsit que el pacient romangui hospitalitzat, aquest import es destinarà només a l'acompanyant.

La pernocta s’abonarà de conformitat amb el que s’estableix en l’apartat  "Pernocta".

 

Normativa: