Elecció de professional en salut bucodental - IB-SALUT | Servei de Salut de les Illes Balears

Cartera de serveis complementària en prestació de salut bucodental infantil

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Elecció de professional en salut bucodental

 1. Els pares, tutors o responsables de les persones incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret poden triar entre els odontòlegs o estomatòlegs adherits al Programa d'assistència dental infantil (PADI) o que treballin en l’àmbit de persones jurídiques adherides al PADI. En el cas de les persones jurídiques, han de comunicar al Servei de Salut en el moment de sol·licitar l’habilitació, i després, si es produeixen canvis, la llista dels professionals que treballen a compte seu, entre els quals s’ha de fer l’elecció. El professional triat és el dentista de capçalera del pacient, el qual n’ha de fer el seguiment corresponent mentre no hi hagi canvi de professional d’acord amb el que disposa aquest Decret. L’elecció del dentista s’ha de produir amb la primera utilització de la targeta sanitària en la consulta del professional.
 2. De totes les actuacions duites a terme en un pacient, n’ha de quedar constància en la seva història bucodental.
 3. Els odontòlegs o estomatòlegs o les persones jurídiques del sector privat han d’obtenir l’habilitació corresponent per dur a terme les prestacions que estableixen els articles 10-13 d’aquest Decret, d’acord amb el procediment que regula el capítol III i utilitzant a l’efecte els formularis que es faciliten en l’annex 2.
 4. Els facultatius especialistes del Servei de Salut han de dur a terme, a més de les prestacions dels articles 10 a 13, les actuacions següents:
  1. La informació i l’educació en matèria d’higiene i salut bucodental a les escoles.
  2. La cirurgia dental que necessiti intervenir en una sala d’operacions.
  3. L’assistència bucodental, d’acord amb els articles 10-13, a persones amb alguna discapacitat que, a causa d’aquesta deficiència, no puguin mantenir sense ajuda de tractaments sedatius l’autocontrol necessari per rebre una atenció sanitària adequada.
 5. En els casos que preveuen els apartats b i c precedents, l’odontòleg, l’estomatòleg o la persona jurídica corresponent ha d’informar d’aquestes circumstàncies la Direcció d’Assistència Sanitària del Servei de Salut, i també els pares, tutors o responsables del pacient perquè sigui atès pels facultatius especialistes del Servei de Salut.
 6. Les persones habilitades pel Servei de Salut no poden rebutjar cap pacient. No obstant això, poden comunicar a la Direcció d’Assistència Sanitària del Servei de Salut la concurrència d’alguna de les circumstàncies següents, de manera que, una vegada que la Direcció d’Assistència Sanitària les hagi valorat, aquesta Direcció pot autoritzar expressament la denegació de la prestació dels serveis:
  1. Quan el pacient no acudeixi a les cites concertades sense justificació.
  2. Quan el pacient presenti alguna patologia dental com a conseqüència de no haver acudit a les revisions prescrites o perquè s’incorpora per primera vegada al PADI, excepte la cohort de 6 anys.
  3. Altres motius justificats que dificultin la prestació de l’assistència en les condicions adequades.
 7. L’elecció de professional sanitari que s’hagi duit a terme d’acord amb els apartats anteriors es manté mentre els pares, tutors o responsables del pacient no manifestin una voluntat contrària. En aquest cas, el director d’Assistència Sanitària del Servei de Salut pot autoritzar el canvi de professional sanitari, sempre a sol·licitud de la persona interessada i quan hi concorri alguna causa justificada. Aquest canvi s’ha de notificar al professional afectat.
 8. El Servei de Salut, per facilitar l’elecció, ha de tenir una llista de professionals a disposició dels pares, tutors o responsables dels beneficiaris, en la qual es detallin els deures i drets dels professionals i dels pacients, així com la informació precisa de les prestacions que s’inclouen dins el Programa i els seus límits.
 9. Dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret, el professional i, si escau, la persona jurídica corresponent, és responsable de la prestació de l’assistència bucodental del pacient.
 10. Els pares, tutors o responsables que vulguin optar pel protètic que prefereixen, ho han de sol·licitar a l’odontòleg o estomatòleg del PADI que han triat.

 

Normativa

Decret 55/2016, de 16 de setembre, de gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears

 

Et pot interessar