Servei de Règim Jurídic de Personal Estatutari

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei de Règim Jurídic de Personal Estatutari

El Servei de Personal Estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears depèn de la Subdirecció de Gestió de Personal. És l’encarregat de tramitar els expedients disciplinaris d'infraccions greus o molt greus de tot el Servei de Salut, així com de coordinar tasques que la Direcció li encomani. 

Responsable

 

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Objectius
  1. Aplicar el marc legal vigent en matèria d’expedients disciplinaris per a personal estatutari i tramitar-los amb la major eficàcia.
  2. Recolzar a la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals en tot allò que requereixi en matèria de règim jurídic de Personal Estatutari.
  3. Gestionar amb criteri i agilitat la secció de recursos humans de la pàgina web del Servei de Salut.
  4. Coordinar aquelles matèries i/o competències que la Direcció li encomani
Funcions
  1. Assessorar , coordinar i formar al personal de les diferents àrees del Servei de Salut en qüestions relacionades amb la tramitació d’expedients disciplinaris.
  2. Assessorar els òrgans superiors de direcció i gestió i la resta de les unitats administratives del Servei de Salut en matèria de personal estatutari i prestar-los suport jurídic.
  3. Elaborar informes jurídics en matèria de personal estatutari quan no corresponguin a altres serveis.
  4. Dur a terme les funcions a desenvolupar dins el Comité Editorial de la pàgina web del Servei de Salut.
  5. Dur a terme aquelles funcions que el director/a de Recursos Humans i Relacions Laborals li encomani.
Normativa