Direcció de Gestió i Pressupostos

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei d'Explotació i Sistemes

El Servei d'Explotació i Sistemes està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn del Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicació. És el responsable de mantenir i assegurar la disponibilitat física i operativa dels equips informàtics i l’explotació d’aquests equips.

Cap de Servei

Enrique Garau Carreras

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
Carrer de Ses Escoles s/n Bendinat, 07184 - Calvià
Tel. 971426530

Funcions

 1. Organitzar els serveis d’atenció a l’usuari (CAU i cita prèvia d'atenció primària), de microinformàtica (suport in situ), d’operacions i d’administració de sistemes. D'aquests serveis cal destacar:

  • Servei d'administració de sistemes: gestió de infraestructura de sistemes d'informació, gestió de bases de dades i gestió de comunicacions (tant de la xarxa local com de la xarxa sanitària).
  • Servei de còpies de seguretat.
  • Servei de monitoratge.
 2. Organitzar el servei de suport d'aplicacions del Servei de Salut, tant de les aplicacions corporatives com les de les gerències.

 3. Establir les polítiques tecnològiques pel que fa a la infraestructura de sistemes i comunicacions del Servei de Salut.

 4. Coordinar els projectes d’explotació, operació i infraestructura de sistemes del Servei de Salut.

 5. Gestió de compres d'equipament i renovació de sistemes d'informació.

 

Àrees de feina

 1. Àrea d’operacions i sistemes, responsable de la disponibilitat física i operativa dels servidors i infraestructura de sistemes en general.
 2. Àrea de comunicacions, responsable de mantenir la disponibilitat física i operativa de les xarxes de comunicacions de dades de totes les seus del Servei de Salut, tant a nivell intern dels edificis com la interconnexió entre aquests.
 3. Àrea de suport a usuaris, responsable de coordinar el suport als usuaris mitjançant el servei de CAU i les informàtiques locals de cada gerència.
 4. Àrea de microinformàtica, responsable de la disponibilitat física dels ordinadors, impressores i equips d’usuari en general de totes les gerències.
 5. Àrea de suport d’aplicacions, responsable de l’explotació de les aplicacions que hi hagi en ús en cada moment, com les històries clíniques dels hospitals.