Consell de Salut de l'Àrea

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Consell de Salut de l'Àrea

El Consell de Salut és la figura de participació i comunicació entre l’àrea de salut i els representants de la població a la qual dona assistència, apropant la sanitat i la salut a la societat. En el Servei de Salut de les Illes Balears hi ha tres consells de salut d'àrea:

Consell de Direcció de l'Àrea

El Consell de Direcció de l’Àrea, òrgan superior de govern de l’àrea de salut, ha d’estar integrat pels membres següents:

 • El president del Consell de Direcció de l’Àrea, que ocuparà la representació institucional de l’àrea de salut, ha de ser nomenat pel conseller competent en matèria de sanitat.
 • Cinc representants de l’Administració sanitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designats pel conseller competent en matèria de sanitat, dels quals, com a mínim, tres han de residir en la corresponent àrea de salut.
 • Un representant del consell insular corresponent, designat a proposta d’aquest per part del conseller competent en matèria de sanitat.
 • Un representant dels ajuntaments, designat a proposta de les associacions o federacions d’entitats locals de les Illes Balears entre els ajuntaments que composen cada àrea de salut, pel conseller competent en matèria de sanitat.
 • El gerent de l’àrea de salut

Funcions

Al Consell de Salut d’Àrea, com a òrgan de consulta i participació, li corresponen, dins del seu àmbit funcional i territorial, les funcions següents:

 1. Propiciar la col·laboració i la participació ciutadanes en el Servei de Salut, a l’objecte que les actuacions d’aquest es desenvolupin en atenció a les necessitats socials, a les possibilitats econòmiques del sistema públic sanitari i a les prioritats que s’estableixin.
 2. Conèixer i informar la memòria anual del Servei de Salut.
 3. Assessorar el Consell General del Servei de Salut i el director general o el titular de l’òrgan de direcció del Servei de Salut, quan aquests ho sol·licitin.
 4. Formular propostes i suggeriments al Consell General del Servei de Salut en relació amb qüestions pròpies de l’atenció sanitària de la població.
 5. Formular propostes i recomanacions a les autoritats sanitàries, inclosos els òrgans de direcció del Servei de Salut, en relació amb la salut de la població.
 6. Qualssevol altres que li puguin ser atribuïdes.