Coordinació Assistència Pediàtrica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coordinació d'Assistència Pediàtrica

La  Coordinació d'Assistència Pediàtrica està adscrita al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció d'Assistència Sanitària.

Responsable de coordinació

Juan Carlos Carlos Vicente

Ubicació i contacte

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3r pis - 07003  Palma

Tel. 971 17 56 00

Funcions

a) Promoure la salut infantoadolescent.

b) Garantir una atenció de qualitat per a tots els infants de les Illes Balears.

c) Garantir l’accés a les prestacions en condicions d’equitat territorial.

d) Vetlar per la reducció de la variabilitat clínica injustificada en la pràctica assistencial impulsant protocols i acords de derivació entre els diferents nivells assistencials per assolir una derivació amb més adequació i més satisfacció dels pacients.

e) Millorar la coordinació assistencial entre l’atenció primària i l’atenció hospitalària impulsant i millorant la comunicació entre els equips de pediatria.

f) Facilitar la protocol·lització de la transició assistencial de cures de pacients pediàtrics a l’edat adulta.

g) Col·laborar amb les diferents comissions intersectorials (Educació, Afers Socials i Justícia) en representació del Servei de Salut de les Illes Balears.

h) Facilitar i impulsar el desenvolupament professional continu dels equips de pediatria i el desenvolupament de competències específiques aplicades a les condicions del seu desenvolupament professional.

i) Millorar la formació dels equips de pediatria.

j) Facilitar la captació i la fidelització de professionals a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

k) Col·laborar amb la Unitat Docent Multiprofessional de Pediatria de les Illes Balears.

l) Col·laborar amb les diferents associacions científiques relacionades amb la pediatria i amb els grups de treball establerts.

m) Realitzar aquelles altres funcions relacionades amb la Coordinació que li atribueixi el director d’assistència sanitària i el director general del Servei de Salut.