Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Coronavirus COVID-19 \ ports i aeroports

Butlletí núm.81 - Dret d'oposició al tractament de dades personals amb finalitats de vigilància i control sanitari en l'entrada de passatgers en els ports i aeroports de les Illes Balears

A causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el Govern dels Illes Balears ha implantat una sèrie de mesures de protecció de la salut pública que inclouen restriccions en l’entrada de passatgers en els port i aeroports de les Illes Balears (Decret 21/2020, de 14 desembre, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen limitacions a l’entrada en les Illes Balears de persones procedents de la resta de comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla, com a conseqüència de la declaració de l’estat d'alarma i per fer front a la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19).

 

Els passatgers que viatgin a les Illes Balears des d’una comunitat autònoma espanyola o des de països estrangers han d’emplenar un formulari de control sanitari i presentar un certificat d’una prova diagnòstica d’infecció activa. Aquest control sanitari implica el tractament de dades personals per part del Servei de Salut, que es veu regulat pel Reglament general de protecció de dades personals (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

 

Segons el RGPD i la LOPDGDD els interessats tenen dret a oposar-se al tractament de les seves dades, així com a limitar-lo, a accedir, rectificar, suprimir les dades i exercir el dret a la portabilitat. Aquests drets es poden veure limitats en funció de cada casuística de tractament i les seves situacions particulars.

 

Una d’aquestes situacions particulars és l’exercici del dret d'oposició al tractament de les dades personals dels viatgers amb finalitats de vigilància i control sanitari per la pandèmia provocada per la COVID-19.

 

Segons estableix el RGPD en el seu article 21, l’interessat té dret a oposar-se al tractament de les dades personals que li incumbeixin en qualsevol moment i per motius relacionats amb la seva situació particular i que siguin objecte d’un tractament basat en:

  • El compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament (en aquest cas al Servei de Salut) (Article 6.1.e) del RGPD).
  • La satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (en aquest cas el Servei de Salut) o un tercer (Article 6.1.f) del RGPD).
  • El màrqueting directe, inclosa l'elaboració de perfils en la mesura en què estiguin relacionats amb el màrqueting esmentat.

 

El tractament de les dades personals dels viatgers es basa en el compliment de l’esmentat Decret 21/2020, la qual cosa obliga al Servei de Salut a respectar les obligacions legals relacionades amb el control sanitari, entre elles el tractament de les dades personals identificatives i de salut de les persones que viatgen a les Illes Balears.

 

El compliment d’una obligació legal no és cap de les excepcions reflectides en l'article 21, esmentat a dalt, per la qual cosa no és possible exercir el dret d’oposició al tractament de les dades personals dels viatgers amb finalitats d’investigació i control sanitari en els ports i aeroports de les Illes Balears.