Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Entretenimiento y seguridad de la información

Butlletí núm.68 - Entreteniment i seguretat de la informació

La seguretat de la informació consisteix en un conjunt de mesures preventives i reactives amb l’objectiu de protegir els sistemes i la informació contra l’accés, la utilització, la divulgació o la destrucció no autoritzats. Les possibles conseqüències són la pèrdua de credi-bilitat davant els clients d’una organització, la pèrdua de possibles negocis, demandes i fins i tot la fallida de l’organització.

 

Amb aquest objectiu, l’Oficina de Seguretat ofereix el butlletí d’aquest mes per repassar alguns dels conceptes fonamentals en matèria de ciberseguretat.

 

Identificació dels riscs tecnològics de les TIC

Identificau els possibles riscs tecnològics de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) trobant aquests termes en la sopa de lletres. En el «Glossari» trobareu la definició de cadascuna i la forma corresponent en català, si n’hi ha.

 • CYBERSTALKING
 • SEXTING
 • PHISHING
 • SPAM
 • MALWARE
 • TROIÀ
 • BRUTE FORCE
 • BOTNET
 • DADES SENSIBLES
 • TIME BOMB

 

 

Maneres de prevenir un risc tecnològic

Trobau en aquests mots encreuats les possibles maneres de prevenir i solucionar un risc tecnològic.

 

 

 1. El _______________ factor d’autenticació és un sistema que completa l’autenticació, a més de requerir un nom d’usuari i la contrasenya corresponent.
 2. Recordau mantenir la _____________________ de la informació a la qual accediu a la feina, especialment si tractau dades de pacients.
 3. No s’ha d’obrir un correu electrònic d’un _______________ desconegut i que sembli sospitós.
 4. El personal només pot accedir a la informació per acomplir les funcions pròpies, cosa que està definida en la _______________ d’accés de l’organització.
 5. La Guia de Bones ________________ del Servei de Salut té com a objectiu establir les directrius i les recomanacions en l’ús dels sistemes d’informació amb la finalitat d’optimitzar l’ús dels recursos disponibles i mantenir la seguretat, la confidencialitat, la disponibilitat i la integritat de les dades de caràcter personal.
 6. Una bona pràctica per protegir l’empresa, els clients i la reputació pròpia és no deixar papers confidencials damunt la taula. Aquesta política es denomina «mantenir l’ _________________ net.
 7. No és gaire recomanable connectar-se a una xarxa wifi _______________, perquè podria no ser gaire segura, per exemple, en accedir a la banca electrònica, en fer una compra per Internet, en enviar un correu electrònic amb dades sensibles, etc.
 8. Programa informàtic que té l’objectiu de detectar i netejar els sistemes infectats.

 

Glossari

 • Cybermobbing (ciberassetjament): és l’ús de les xarxes socials per assetjar una persona o un grup per mitjà d’atacs personals o la divulgació d’informació per part de companys de feina.
 • Sexting (sèxting): intercanvi, per mitjà de dispositius, de missatges de text amb contingut eròtic, fotografies, vídeos o altres materials d’índole sexual, cosa que provoca el risc que altres persones puguin robar aquesta informació, privada i sensible. Les conseqüències poden ser la difusió d’aquesta informació, l’assetjament, la pèrdua de la intimitat, etc.
 • Phishing (pesca de credencials): els ciberdelinqüents utilitzen missatges de correu electrònic amb informació falsa amb l’objectiu d’enganyar o de robar dades personals o de targetes de crèdit, contrasenyes, etc.
 • Spam (correu brossa): missatge de correu electrònic no sol·licitat que s’entrega per mitjà d’un sistema electrònic de missatgeria. Sol tractar-se de publicitat de tot tipus de productes o serveis.
 • Malware (programari maliciós): codi maliciós (un virus o un troià) que té l’objectiu d’infectar un dispositiu, danyar-lo i fer-li fer accions per a les quals no està dissenyat.
 • Troià: consisteix en un programari maliciós que es presenta com un programari aparentment legítim i inofensiu, però que, en executar-lo, ofereix a l’atacant accés remot a l’equip infectat.
 • Brute force (atac de força bruta): mètode per esbrinar les contrasenyes que consisteix a provar totes les combinacions possibles fins a trobar-ne la correcta.
 • Botnet (xarxa de zombis): grup d’ordinadors infectats i controlats per un atacant de manera remota.
 • Dades sensibles: en l’àmbit de la protecció de dades personals, són les dades que revelen origen racial o ètnic, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques o dades referents a la salut o a la vida sexual.
 • Time bomb: tipus de programari maliciós que infecta un equip i s’activa en una data i a una hora determinades.