Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Butlletí nº7 any 2012 - Algunes qüestions respecte a la protecció de dades en la nova targeta sanitària

Des de l’1 de gener d’enguany, el Servei de Salut de les Illes Balears ha començat a expedir la nova targeta sanitària intel·ligent, que com a novetat — entre altres coses— inclou un xip d’identificació per radiofreqüència (RFID).

 

Amb motiu de la implantació de la nova targeta sanitària intel·ligent, han sorgit algunes preguntes respecte a l’impacte que suposarà aquesta nova tecnologia pel que fa a la confidencialitat de la informació que el xip conté. Per això, en aquest número del butlletí l’Oficina de Seguretat de l’OTIC respon algunes de les preguntes sorgides sobre la implantació d’aquesta nova tecnologia en l’àmbit del Servei de Salut.

imagen

 

Què és exactament l’RFID?

RFID és una sigla que prové de la denominació en anglès “Ràdio Frequency IDentification”, la traducció de la qual és ‘identificació per radiofreqüència’, i es refereix a una tecnologia d’emmagatzemament i comunicació remota de dades. El propòsit fonamental és transmetre la identitat d’un objecte (similar a un número de sèrie únic) per mitjà d’ones de ràdio.

 

S’inclouran dades de caràcter personal en el xip de la nova targeta sanitària intel·ligent?

El xip inclourà exclusivament un codi únic i irreproduïble per mitjà del qual s’identificarà la targeta. En cap cas no contendrà informació sensible o relativa a la història clínica de la persona titular de la targeta.

 

Aleshores, com afecta la confidencialitat de les persones titulars de la targeta la informació que el xip conté?

Atès que el xip no inclou informació sensible, en cap moment no es compromet la confidencialitat de les dades de caràcter personal de la persona titular de la targeta.

 

Qui pot accedir a les dades incloses en la història clínica de l’usuari per mitjà de la informació que la targeta intel·ligent conté?

Exclusivament els professionals autoritzats que treballin per al Servei de Salut poden accedir a la informació clínica dels usuaris per mitjà de la informació emmagatzemada en el xip de la targeta. Cal recordar que tots aquests professionals estan obligats a complir el compromís de confidencialitat respecte a les dades a les quals tenen accés en acomplir les seves funcions.

 

Quins beneficis de seguretat aporta la nova targeta sanitària intel·ligent?

La implantació de la nova targeta millorarà la confidencialitat de la història clínica dels usuaris de la sanitat pública, ja que, d’una banda, permetrà identificar unívocament la persona titular de cada targeta i, d’altra banda, garantirà que l’accés a la història clínica només serà possible amb el seu consentiment o el de qui actuï legalment en nom seu, o bé sempre que sigui necessari per garantir l’assistència de la persona titular, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades.