Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 28/04/2021 - AVÍS IMPORTANT PER ALS CANDIDATS DE NOUS PROCESSOS SELECTIUS DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

  En la propera convocatòria i en endavant, per participar en els processos selectius de concurs oposició del Servei de Salut de les Illes Balears haureu de fer la inscripció electrònica.

  Per això, és imprescindible que disposeu del Certificat digital de persona física i de l'aplicació de Signatura electrònica.

  Des de la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals us recomanam que consulteu aquesta guia per saber com fer-ho.

 • 28/04/2021 - Núm.5 - REVISTA IBSALUT INFORMA

  Ja està disponible el número 5 de la revista IB-SALUT informa d'abril 2021, un mitjà amb informació d’interès per al personal del Servei de Salut.

 • 11/03/2021 - Notificació i Registre d'Agressions (NIRA) als professionals

  Disponible per a tots els professionals del Servei de Salut l’aplicació informàtica NIRA, per facilitar el registre, la investigació i l’anàlisi de les agressions d’usuaris a professionals

 • 08/03/2021 - L’examen del concurs oposició de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el 6 de juny

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària es realitzarà el dia 6 de juny de 2021, a les 11.00 hores, a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa. Les seus de la prova es publicaran els propers dies en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el portal web del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es

Butlletí n.º 31 - any 2014 - Llei de protecció de dades: comunicació de dades entre administracions públiques

En el número anterior del BUTLLETÍ INFORMATIU vàrem donar a conèixer els requisits per crear, modificar i suprimir fitxers de titularitat pública. En aquest número tractarem sobre la “comunicació de dades entre administracions públiques”, regulada en l’article 21 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

 

Aquest article s’ha d’entendre conjuntament amb l’article 6 (“Consentiment de l’afectat”) i amb l’article 11 (“Comunicació de dades”) de la mateixa LOPD, sobre els quals hem tractat en butlletins anteriors.

Com a norma general, les dades de caràcter personal que són l’objecte del tractament només es poden comunicar a una tercera persona per complir finalitats relacionades directament amb les funcions legítimes del cedent (en aquest cas, el Servei de Salut) i del cessionari (tercera persona), sempre que prèviament es compti amb el consentiment de la persona afectada. Naturalment, el consentiment és revocable i el cessionari està obligat a servar totes les disposicions de la Llei.

En aquest sentit, com a norma general, el Servei de Salut no comunicarà les dades a altres administracions públiques per a l’exercici de competències diferents o de competències que versin sobre matèries diferents a les atribuïdes legítimament.

 

Es poden comunicar a fitxers de titularitat privada les dades recollides de fonts accessibles al públic?

No, només en el cas que es disposi del consentiment de la persona afectada o quan una llei prevegi una altra cosa. En el cas de les administracions públiques, només poden comunicar dades obtengudes de fonts accessibles al públic quan estiguin autoritzades en virtut d’una norma amb rang de llei.

 

Hi ha alguna excepció que permeti que una administració pública pugui comunicar dades a una altra administració?

Sí, una administració pública pot comunicar dades a una altra administració quan la comunicació tengui per objecte el tractament posterior de les dades amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.

També ho pot fer quan una administració pública obtengui o elabori aquestes dades amb destinació a una altra i quan la cessió de dades de caràcter personal relatives a la salut sigui necessària per solucionar una urgència que requereix accedir a un fitxer, o per elaborar estudis epidemiològics en els termes establits en la legislació sobre sanitat estatal o autonòmica.

 

En aquests casos, ¿és necessari disposar del consentiment de la persona afectada?

No, en aquests casos no fa falta disposar del consentiment de la persona afectada per comunicar les seves dades.

 

Hi ha altres casos en què sigui possible cedir les dades de caràcter personal sense el consentiment de la persona afectada?

Sí, hi ha una altra excepció en què no és necessari el consentiment de la persona afectada per cedir les seves dades entre administracions públiques: es tracta de la comunicació de dades personals sobre la salut —fins i tot per mitjans electrònics— entre organismes, centres i serveis del sistema nacional de salut quan s’efectuï per a l’atenció sanitària de les persones.

 

Us recordam que està disponible la nova edició del Curs en línia del Codi de bones pràctiques (gener de 2014), a la qual us podeu inscriure accedint per mitjà del portal de formació https://formacio.ssib.es