Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

IBSALUT INFORMA

 • 26/11/2020 - Qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360

  Dimarts, dia 1 de desembre, estaran disponibles els qüestionaris per a l’avaluació de l’acompliment per mitjà de FEEDBACK 360 a la secció de carrera professional. El darrer dia del termini per contestar-los és el 31 de gener de 2021.

  Us recordam que aquesta avaluació va dirigida al personal estatutari del Servei de Salut (excepte el personal temporal eventual) i que el període d’avaluació va del 01/05/2018 al 30/04/2019.

 • 13/11/2020 - Pròxims exàmens de concurs oposició per a cobrir places vacants de diverses categories de facultatiu/facultativa especialista d'àrea (FEA)
 • 02/09/2020 - Ajornat l'examen del concurs oposició d’infermeria d’urgències d’atenció primària

  L’examen del concurs oposició per cobrir les places vacants de la categoria d’infermeria d’urgències d’atenció primària no es realitzarà el proper 8 de novembre, tal i com s’ha publicat en diferents mitjans, sinó que, segons les previsions, es trasllada al primer semestre de l’any 2021. Aquest ajornament obeeix a la càrrega assistencial a la qual ha de fer front aquest col·lectiu professional.

  La nova data de l’exercici, així com les seus on es desenvoluparà la prova, es faran públiques a través d'aquesta web.

 • 02/07/2020 - Lletra de desempat per a processos de selecció de borsa única

  El 2 de juliol de 2020, la Comissió de Seguiment de Borsa Única va dur a terme el sorteig per establir la lletra de desempat en la classificació dels nous processos de borses d’ocupació per a la selecció de personal temporal estatutari i de crides: la lletra resultant va ser la A. Aquest criteri de desempat s’aplicarà en els nous processos que es convoquin a partir d’aquesta data.

 • 23/04/2020 - Circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals

  El Servei de Salut ha posat en marxa un circuit per al cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit a tots els seus professionals. En una primera fase es faran les proves als que actualment estan més exposats al SARS-CoV-2; en una segona fase es faran a la resta. El circuit s’iniciarà a les gerències, que informaran els professionals respectius sobre la realització d’aquestes proves. Abans de fer-les, però, caldrà emplenar un formulari de consentiment informat. L'enllaç a aquest formulari ha estat enviat als professionals del Servei de Salut a través correu electrònic corporatiu correu.ssib.es.

Butlletí núm. 38 - any 2015 - Llei de protecció de dades: els codis tipus

En aquest número del BUTLLETÍ INFORMATIU presentam els codis tipus, que tenen l’objecte d’adequar allò que la normativa sobre protecció de dades estableix (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reglament de desplegament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre) pel que fa a les peculiaritats dels tractaments que els donen qui s’adhereixen a aquests codis.

A l’efecte, els codis tipus contenen regles o estàndards específics que permeten harmonitzar els tractaments de dades que els donen qui s’hi adhereixen, facilitar l’exercici dels drets de les persones afectades i afavorir el compliment del que disposa la normativa. Aquesta harmonització es pot dur a terme per mitjà d’acords sectorials, convenis administratius o decisions d’empresa.

En aquest sentit, els responsables dels tractaments de dades de titularitat pública o privada i les organitzacions que s’agrupin poden formular codis tipus que estableixin les condicions d’organització, règim de funcionament, procediments aplicables, normes de seguretat de l’entorn, programes o equipaments, obligacions dels implicats en el tractament i ús de la informació personal, a més de les garanties —en el seu àmbit— per exercir els drets de les persones, respectant plenament els principis i les disposicions de la normativa.

Els codis tipus han de tenir el caràcter de codis deontològics o de bona pràctica professional i s’han de dipositar o inscriure en el Registre General de Protecció de Dades. No obstant això, aquest pot denegar la inscripció dels codis quan consideri que no s’ajusten a la normativa sobre la matèria; en aquest cas, el director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha de requerir el sol•licitant que hi faci les correccions oportunes.

 

Els exemples principals de codis tipus en l’àmbit sanitari —tots del sector privat— són els següents:

 

Us recordam que el Curs en línia del Codi de bones pràctiques està disponible per a tots els professionals del Servei de Salut que s’hi vulguin matricular mitjançant l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), de conformitat amb els terminis de presentació de sol·licituds (termini d’inscripció del segon període: del 23 de març a l’1 d’abril de 2015, ambdós inclosos).El procediment d’inscripció està establit per la Resolució per la qual s’aprova el Pla de formació per al personal del Servei de Salut per a l’any 2015.